De cao Open Teelten is deze week definitief aangemeld bij het ministerie van SZW. Dit betekent dat aan het ministerie gevraagd wordt om in te stemmen met deze cao en deze cao algemeen verbindend te verklaren. Dit laatste houdt in dat als het ministerie van SZW hiermee instemt, deze cao voor alle bedrijven die onder de sector Open teelten vallen van kracht is. Deze cao heeft een looptijd tot en met februari 2020. De belangrijkste elementen van vernieuwing van deze cao ten opzichte van de vorige zijn de vernieuwde arbeidstijdenregeling voor vast personeel en het nieuwe artikel over huisvesting voor buitenlandse werknemers op de bedrijven. Voor de volledige tekst klik hier.

Dit bericht is geplaatst op maandag 26 maart 2018 - 11:41