De overheid en de agrarische sector bezinnen zich op de toekomstige invulling van het crisismanagement. De NFO is hier actief bij betrokken vanwege het belang voor de fruitteeltsector; een risicovolle sector. Denk aan hagel-, nachtvorst- en vorstschade aan opstanden. De NFO heeft aangegeven dat voor de fruitteeltsector het handhaven van de Brede weersverzekering en financiële mogelijkheden zoals verlies-verrekening en fiscaal reserveren de belangrijkste elementen zijn om weerrisico’s en andere calamiteiten op te kunnen vangen.

 

Er is alle reden voor om de aandacht te vestigen op crisismanagement. Zo verandert het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid met ingang van 2015. Het GLB is een belangrijk instrument om crisisbeleid mede mee te financieren. In met name de dierlijke sectoren spelen de productschappen een sterke rol in de financiering van het Diergezondheidsfonds. De overheid wil zoveel mogelijk structureel beleid voeren en wil af van ad hoc beleid wanneer zich een ramp of crisis voordoet. In een discussiebijeenkomst van de agrarische sectoren in LTO-verband kwam naar voren dat voor alle mogelijke calamiteiten maatwerk nodig is.

 

De Brede weersverzekering wordt voor bepaalde weerrisico’s als nuttig ervaren. Wel moet het verzekeringsproduct verbeterd worden. Bovendien zou de omvorming naar een andere wijze van verzekeren, bijvoorbeeld door middel van derivaten, een oplossing kunnen zijn voor de geringe deelname van bijvoorbeeld de akkerbouwsector. Vrijwel alle sectoren zijn het er over eens dat het verrekenen van verliezen over diverse jaren een nuttig, bestaand instrument is. Alleen zouden de mogelijkheden voor het verrekenen van het verlies met voorgaande jaren verruimd moeten worden ten opzichte van het verrekenen met toekomstige jaren. Ook het fiscaal reserveren wordt breed als een optie genoemd. De reservering moet dan wel plaatsvinden op een geblokkeerde rekening. Voor dierziekten en een aantal quarantaineziekten in de plantaardige sector is het onvermijdelijk dat het Diergezondheidsfonds blijft en er een Plantgezondheidsfonds wordt gerealiseerd. Het betreft hier ziekten die marktverstorend werken. Voor de handhaving en realisatie van deze fondsen is het noodzakelijk dat er een collectieve structuur voor medefinanciering vanuit de sector wordt ingericht. De overheid gaf al aan hiertoe bereid te zijn.

 

 

Dit bericht is geplaatst op woensdag 19 juni 2013 - 07:30