De coördinatoren effectief middelenpakket (CEMPS) vervullen een cruciale rol als schakel tussen enerzijds telers die vragen om een veilig en effectief middel en maatregelenpakket voor de gewasbescherming, en anderzijds de middelenproducenten en onderzoek die oplossingen kunnen bieden. Na het verdwijnen van de productschappen hebben de plantaardige sectoren binnen LTO hiervoor een nieuwe werkwijze uitgezet. Ook verandert het beleid door de steeds meer stofgerichte aanpak van de gewasbeschermingindustrie en de internationalisering van het werk.

Nederland is rijk aan kleine teelten waar middelenfabrikanten nauwelijks een economische drijfveer in zien om in deze markten te investeren. De CEMPS vervullen een belangrijke rol omdat zij, onder andere met behulp van het Fonds Kleine Toepassingen, vraag en aanbod wél bij elkaar kunnen brengen  waardoor er toch oplossingen voor telers beschikbaar komen. Daarnaast kunnen zij een signalerende rol vervullen richting het onderzoek wanneer er geen goede oplossingen voor teeltknelpunten in beeld zijn of bestaande oplossingen dreigen te verdwijnen. Met het wegvallen van de productschappen verdwijnt de oude financieringsgrondslag voor de CEMPS.

De NFO heeft stappen gezet om de financiering voor de fruitteeltsector over te nemen. Het Fonds Kleine Toepassingen wordt de komende vijf jaar gefinancierd door de overheid, Nefyto en de sectoren. In de nieuwe aanpak wordt de samenwerking tussen de CEMPS in de diverse sectoren verder geïntensiveerd. Steeds meer wordt per gewasbeschermingsmiddel gekeken hoe we, via een projectmatige aanpak in één gecoördineerd onderzoeks- en toelatingstraject, voor alle relevante sectoren een oplossing kunnen realiseren. Deze werkwijze sluit veel beter aan. Een tweede ontwikkeling is de toenemende internationalisering van het CEMPS-werk. Nieuwe toelatingen worden Europees of zonaal aangepakt en toelatinghouders willen daarbij in één keer de kleine teelten meenemen. Europese werkgroepen maken afspraken over wie waar welke werkzaamheden uitvoert om het dossier te vullen dat tot de toelating moet leiden. De samenwerking strekt zich uit tot ver over de landsgrenzen.

De NFO vindt het erg belangrijk om haar inzet voor een effectief en veilig middelenpakket voor haar leden te continueren. De NFO heeft er vertrouwen in dat hierin met deze nieuwe werkwijze wordt voorzien. 

Dit bericht is geplaatst op vrijdag 14 februari 2014 - 11:13