In de hoofdbestuurvergadering stonden diverse arbeidszaken op de agenda: reparatie regeling gelegenheidswerk; cao-onderhandelingen; WW-premie en de consequenties van de Flexwet. De NFO is blij met de overeenkomst en de bereidheid van de sociale partners om de regeling piekarbeid te repareren. De NFO kan zich vinden in de nieuwe piekarbeid, maar op één punt dient de regeling aangepast te worden. Ze kan namelijk in het principe-akkoord niet uit de voeten met de regeling: maximaal acht weken werken bij slechts één werkgever. De oogsten in de fruitteeltsector zijn vrij laat in het seizoen, dan zijn veel piekarbeiders al werkzaam geweest bij een andere werkgever. Het hoofdbestuur vindt dat per kalenderjaar en per werknemer twee keer piekarbeid moet worden toegestaan.

De regiegroep Open Teelten heeft op initiatief van de NFO een werkgroep ingesteld die een advies opstelt voor de WW-premie 2015. De werkgroep moet rekening houden met de schadelast in de diverse sectoren en typen arbeid. Nu duidelijk is dat gelegenheidswerkers slechts minimaal gebruik maken van de WW vindt het bestuur de huidige premiestelling niet meer houdbaar. De NFO heeft dit altijd al geroepen en bezit nu met de cijfers van het CBS de definitieve onderbouwing. De NFO neemt zitting in deze werkgroep en zal aandringen op een evenwichtig premieadvies gebaseerd op het principe kostenmaker/kostendrager.

Deze week zijn de onderhandelingen voor een nieuwe cao begonnen. De inzet van de werkgevers binnen de open teelten richt zich op: een langjarige cao; zeer gematigde loonontwikkeling; behoud van specifieke regelingen zoals GLW (binnenkort piekarbeid genoemd) en Seizoenarbeid; reparatie gevolgen Flexwet en verhoging van de standaard arbeidstijd. 

Als uitvloeisel van het Sociaal Akkoord april 2013, heeft de Tweede Kamer twee wetten: Wet Werk en Zekerheid (o.a. WW, ontslag, flex-arbeid) en de Participatiewet (inschakelen arbeidsgehandicapten) aangenomen.

Deze wetten hebben aanzienlijke consequenties voor de fruitteeltsector. De NFO wil de mogelijkheden binnen de cao benutten om de gevolgen te beperken. Het gaat vooral om de periode dat tijdelijke arbeidscontracten mogen worden afgesloten. Die wordt teruggebracht van drie naar twee jaar. Een ander lastig punt bij tijdelijke contracten is de verlenging van de termijn van onderbreking van drie naar zes maanden. Onder strikte voorwaarden zouden in de cao voor bepaalde functies in bepaalde sectoren uitzonderingen kunnen worden opgenomen.

Siep Koning
skoning@nfofruit.nl

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 17 juni 2014 - 11:39