De NFO is vertegenwoordigd in het Bestuurlijk Overleg Open Teelten (BOOT). Dit overleg was vanaf de start van het Lozingenbesluit verantwoordelijk voor de bestuurlijke aansturing van de regels ten aanzien van emissiezaken. In het BOOT-overleg zitten de agrarische open teelten, de (Unie van) waterschappen en de landelijke overheid. Alle partijen willen dat het takenpakket van dit overleg wordt verbreed. Dit overlegorgaan wordt daarmee ook bestuurlijk verantwoordelijk voor de aansturing van het Delta Plan Agrarisch Waterbeheer. De NFO vindt dit een goede ontwikkeling omdat thema’s die sterk met elkaar te maken hebben onder de verantwoordelijkheid komen te vallen van een platform waar alle belanghebbende partijen bij elkaar om de tafel zitten.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 2 oktober 2012 - 09:30