De cao voor de Open Teelten liep af op zondag 29 februari 2020 en wordt automatisch met een jaar verlengd tot 1 maart 2021. De algemeen verbindend verklaring stopt wel op 1 maart aanstaande. Wat betekent dit nu voor werkgevers? En zijn er nog verschillen tussen werkgevers die lid zijn van een werkgeversvereniging en zij die dat niet zijn?

Verschillen tussen georganiseerde en niet-georganiseerde werkgevers
Een cao is alleen geldig voor álle werkgevers (en hun werknemers) als deze algemeen verbindend is verklaard. Nu deze algemeen verbindend verklaring afloopt, geldt de verlengde cao alleen nog maar voor werkgevers die lid zijn van een van de werkgeversverenigingen: LTO Nederland, NFO, Anthos en de KAVB. Voor deze groep georganiseerde werkgevers wijzigt er in feite niets.

Werkgevers die niet georganiseerd zijn, kunnen per 1 maart niet langer gebruikmaken van een aantal regelingen die in de cao staan. Het gaat dan om zogeheten driekwart dwingend recht-bepalingen: bepalingen die in de wet geregeld zijn, maar waar in een cao van afgeweken kan worden en twee belangrijke (fiscale) regelingen:

 • Ketenbepaling
  Toepassing van Artikel 9a uit de cao is alleen voor leden mogelijk. In afwijking van de wet staat in de cao dat de keten niet met zes maar met minimaal drie maanden wordt onderbroken. Op die manier kunnen vaker tijdelijke arbeidsovereenkomsten afgesloten worden.
 • Jaarurenmodel
  Alleen georganiseerde werkgevers mogen het jaarurenmodel blijven toepassen. Een werknemer heeft op grond van de wet recht om per betalingsperiode ten minste voor elk gewerkt uur het minimumloon te ontvangen.
  Bij een jaarurensysteem worden er variabele uren gewerkt. In periodes waar er meer wordt gewerkt, kan het gebeuren dat het uurloon onder het minimumloon zakt. In periodes dat er minder wordt gewerkt, is het uurloon juist hoger. Binnen het jaarurenmodel kan dit worden uitgemiddeld waardoor de werkgever toch aan de wet voldoet en de werknemer het minimumloon ontvangt. Die uitmiddeling mag alleen als dit is afgesproken in een cao.
 • Cafetariaregeling
  Ook de zogenaamde cafetariaregeling blijft alleen voor georganiseerde werkgevers gelden. Daarmee kunnen, onder voorwaarden, een aantal kosten van de werknemer zoals reiskosten, dubbele huisvestingskosten en extra kosten voor levensonderhoud met het brutoloon worden verrekend.
 • Agrarisch Keurmerk Flexwonen
  Alleen leden kunnen gebruik maken van deze regeling waarmee verrekening van de kosten van huisvesting op het (minimum) loon van de werknemer mogelijk is.


Afspraken in arbeidsovereenkomsten wijzigen niet
Voor werknemers van niet-georganiseerde werknemers geldt dat de arbeidsvoorwaardenbepalingen uit de cao van toepassing blijven als dit in de individuele arbeidsovereenkomst is afgesproken. En ten overvloede: werknemers van georganiseerde werkgevers blijven sowieso onder de werking van de cao vallen.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 3 maart 2020 - 18:29