De fruitteeltsector moet de emissie naar het oppervlaktewater terugdringen. Enerzijds om de milieudoelstellingen te halen, anderzijds om de toelating van voldoende gewasbeschermingsmiddelen in stand te houden. Om de emissie aan te pakken zijn de waterschappen essentiële partners. Daarom onderhoudt de NFO contacten met waterschappen.

 

Eind mei heeft de NFO deelgenomen aan het landelijke afstemmingsoverleg van de fruitteelt met de waterschappen. Alleen met regels en controle halen we de doelstellingen niet, ook een stimuleringsbeleid en het ontwikkelen van nieuwe emissiereducerende maatregelen zijn nodig. De mogelijkheden om dit te ondersteunen met Europese gelden na de hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid wordt onderzocht. Ook het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer, waarin afspraken staan over waterkwaliteit en hoeveelheid, kwam ter sprake. De NFO komt met een aanpak om overheids- en sectordoelstellingen te realiseren. De doelstellingen van de sector zijn behoud van voldoende gewasbeschermingsmiddelen en verlaging van de inzet van deze middelen

 

 

Dit bericht is geplaatst op woensdag 19 juni 2013 - 09:30