Door ontbreken van wet- en regelgeving zijn de uitspraken van de Raad van State (RvS) leidend in de discussie over de 50-meterzone voor bestaande en nieuwe situaties. Recente uitspraken geven weer een nieuwe richting aan bestaande situaties waarbij de afstand tussen fruitpercelen en woningbouw korter is dan 50 meter. Bij het maken van beleid voor nieuwe situaties is de NFO nauw betrokken.

De RvS deed 12 november uitspraak over de kern van het dorp Rhenoy, gemeente Geldermalsen. Het draaide in deze case om fruitpercelen die in de kern van Rhenoy tegen de bebouwde kom aanliggen. Er is geen afstand tussen woonbebouwing en fruitbedrijf. De gemeente had in het bestemmingsplan ingezet op behoud van de bestaande situatie; handhaven van woon- en fruitfunctie naast elkaar. Na een aanvankelijke afwijzing kwam de gemeenteraad van Geldermalsen met nieuwe argumentatie en ging de RvS toch akkoord met het handhaven van de bestaande situatie.

De gemeente kwam met twee argumenten die de doorslag gaven om de bestaande situatie te honoreren. Allereerst het rapport van de Gezondheidsraad van begin dit jaar. Daarin geeft de Gezondheidsraad aan dat hij op dit moment niet kan aangeven hoe groot de lengte van de spuitzone zou moeten zijn om een goed woonklimaat voor de omwonenden te garanderen. Dit kan pas vastgesteld worden als het recent gestarte onderzoek naar de effecten van gewasbescherming op omwonenden is afgerond. Het tweede argument was van economische aard. Het ontbreekt aan financiële middelen om alle  bestaande situaties te beëindigen. Dus hangende het onderzoek van de Gezondheidsraad naar de gezondheid van omwonenden gaat de RvS ervan uit dat bestaande situaties voorlopig kunnen blijven bestaan.

Voor nieuwe situaties is een zoektocht gaande naar een nieuw beleid. Daar is gemeente Houten zeer druk mee bezig. De NFO is daar nauw bij betrokken. De gedachten gaan richting het bekorten van de afstand (< 50 meter) afhankelijk van de driftreducerende maatregelen die de fruitteler toepast. Een windhaag op de perceelsgrens kan bijvoorbeeld leiden tot het verkorten van de afstand. Het NFO-hoofdbestuur heeft voor de komende vergadering de 50-meterzone op de agenda staan.

Dit bericht is geplaatst op vrijdag 13 maart 2015 - 13:18