De NFO krijgt vaak de vraag hoe het nu precies zit met de nieuwe regelgeving voor AOW’ers en zette dit voor u nog eens op een rij. Hierbij zijn de WAS en de Wet werken na AOW van belang. De WAS is op 1 juli van kracht geworden. De Wet werken na AOW is deze week aangenomen door de eerste kamer. De beloning op WML-niveau is dus helaas een feit. Zoals bekend is de NFO nooit een voorstander voor WML voor AOW’ers geweest. De hieronder genoemde verdere bepalingen zijn volgens de NFO gunstiger voor de werkgever. 

Werken na de AOW-gerechtigde leeftijd
– De loondoorbetalingsplichten re-integratieplicht voor een zieke AOW’er wordt beperkt tot 13 weken. Onder de huidige wetgeving is dat nog twee jaar of de duur van het contract. Het opzegverbod voor zieke werknemers wordt voor een AOW’er ook verkort tot 13 weken.

– Ook de duur van de Ziektewet wordt verkort naar 13 weken (bijvoorbeeld voor uitzendkrachten of tijdelijke werknemers die ziek uit dienst gaan als de 13 weken nog niet zijn verstreken). Deze uitkering wordt verhaald op de werkgever, omdat er voor AOW’ers geen premies voor de werknemersverzekeringen zijn verschuldigd en de werknemer dus niet verzekerd is voor de Ziektewet.

– Het wettelijk minimumloon en wettelijk minimum vakantiebijslag gaan ook gelden voor AOW’ers, dat is nu ingevoerd via de WAS per 1 juli 2015.

– De opzegtermijn voor het opzeggen van een arbeidsovereenkomst wordt voor een AOW’er beperkt tot 1 maand (dat kan nu nog variëren van 1 tot 4 maanden, afhankelijk van het arbeidsverleden).

– Het wordt mogelijk om AOW’ers maximaal zes tijdelijke contracten te geven in een periode van vier jaar. Dit wordt in de wet geregeld en hoeft niet per cao worden afgesproken.

– De Wet Aanpassing Arbeidsduur geldt straks niet meer voor AOW’ers, waardoor een AOW’er niet het recht heeft om zijn arbeidsduur aan te passen (meer of minder werken).

Evaluatie van de wet vindt plaats na twee jaar.

 De Wet Werk en Zekerheid kent ook een aantal bepalingen over AOW’ers. Deze zijn al definitief en luiden als volgt:
– De werkgever kan de arbeidsovereenkomst van een pensioengerechtigde werknemer bij of na het bereiken van die leeftijd opzeggen zonder tussenkomst van rechter of UWV. Voor werknemers die na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd door een werkgever in dienst zijn genomen gelden de normale regels voor opzegging (of ontbinding) van de arbeidsovereenkomst, omdat een werknemer die het betreft erop moet kunnen vertrouwen dat een werkgever die hiertoe overgaat niet zo maar op elk door hem gewenst moment kan opzeggen.

– Bij of na het bereiken van AOW-gerechtigde leeftijd van de werknemer is de werkgever geen transitievergoeding verschuldigd.

– Treedt de werknemer bij dezelfde werkgever in tijdelijke dienst nadat hij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd  is ontslagen dan geldt de zgn. Ragetlie-regel niet en kan die tijdelijke arbeidsovereenkomst eindigen zonder opzegging of ontbinding.

De AOW-gerechtigde leeftijd zal in de komende jaren versneld stijgen.   

Dit bericht is geplaatst op donderdag 8 oktober 2015 - 19:33