Dinsdag 27 september werd de derogatiebeschikking openbaar gemaakt. Deze heeft ernstige gevolgen voor Nederlandse boeren en tuinders. Naast de afbouw van de derogatie voor veehouders worden vele andere voorwaarden opgelegd. Deze raken ook de fruitteelt.

De deels onduidelijk of onbegrijpelijk gedefinieerde verontreinigde gebieden worden extra hard getroffen. Onder de verontreinigde gebieden vallen de zuidelijke en centrale zand- en lössgronden en de gebieden uit de Nationale Analyse Waterkwaliteit (2020, PBL), die een gemiddeld tot slechte waterkwaliteit hebben. In deze verontreinigde gebieden zal de stikstofgebruiksnorm stapsgewijs worden teruggebracht. Op 1 januari 2025 moet deze 20 procent lager liggen dan de huidige gebruiksnormen.

Daarnaast gaat de administratieve lastendruk omhoog, door de invoering van extra voorwaarden wat betreft de registratie van het mineralengebruik. Alle bedrijven moeten jaarlijks, voorafgaand aan het groeiseizoen, een bemestingsplan opstellen inclusief gewasrotatie en geplande bemesting. Op 1 januari 2024 volgt de invoering van een elektronisch bemestingsregister, waarin kunstmestgebruik, mestproductie en mestaanwending worden geregistreerd. Een jaar later, op 1 januari 2025, dienen alle bedrijven dit register te gebruiken.

Tot slot komen er bufferstroken van 1 tot 5 meter langs waterlopen. Deze mogen niet worden bemest.

Een nadere duiding en invulling moet nog worden gegeven. LTO Nederland gaat hiervoor, in afstemming met de NFO, in gesprek met het ministerie van LNV.

 

Dit bericht is geplaatst op donderdag 29 september 2022 - 16:28