De neerslag van afgelopen week heeft kortstondig verlichting gegeven maar de droogte zet zich deze week weer verder door. Het neerslagtekort neemt verder toe. In 1976 en 2018 was sprake van hogere neerslag tekorten. Wat nu speelt is de extreem lage afvoer door de Rijn. De afvoer van de Rijn is een paar dagen gestagneerd rond 900 m3/s en zet nu een verdere daling in. Vandaag is sprake van een afvoer van 860 m3/s. De komende week wordt een afvoer van 800 m3/s verwacht en de week daarop van 730 m3/s. Waterschappen is gevraagd rekening te houden met scenario’s van 650 m3/s. De komende weken worden dus spannend bij het uitblijven van regen in het stroomgebied van de Rijn. De NFO houdt de vinger aan de pols en overlegt met waterschappen.

Dergelijke lage afvoeren in deze periode van het jaar zijn uitzonderlijk; 900 m3/s wordt eind juli eens per 50 jaar onderschreden. De afvoer van de Maas is ook verder dalend. De zwakke storingen die de komende tijd overtrekken zullen geen significant effect hebben op de droogtesituatie en het neerslagtekort. De wateraanvoer wordt op steeds meer plekken in Nederland een uitdaging. De grondwaterstanden laten overal een dalende trend zien en zijn in het zuiden lokaal zeer laag. Door de stijgende watertemperaturen neemt problematiek met de waterkwaliteit op steeds meer plekken toe.

De effecten van de droogte worden op steeds meer plekken merkbaar. In West Nederland is er sprake van toenemende verzilting omdat er door de lage rivierafvoeren minder water beschikbaar is om het zeewater terug te dringen. Door de droogte en afnemende wateraanvoer wordt het in steeds meer gebieden moeilijker om waterpeilen op het gewenste niveau te houden. De scheepvaart ondervindt in toenemende mate hinder door afgenomen vaardieptes en langere wachttijden en stremmingen bij sluizen.

De watervoorraad in het IJsselmeer is nog wel goed op peil. De waterpeilen op de rivieren dalen, wat leidt tot verminderde vaardieptes. Effecten voor de landbouw zijn het grootst in Zeeland, Limburg en de Achterhoek. Op dit moment zijn de gevolgen voor de natuur nog beperkt omdat de wateraanvoer nog voldoende is.

De Waterschappen en Rijkswaterstaat hebben extra maatregelen genomen om water vast te houden, water te besparen en waar mogelijk de aanvoer te vergroten. De Klimaatbestendige wateraanvoer (KWA) is opgestart om water aan te voeren naar West Nederland. Er zijn tijdelijke pompen geplaatst om de Twentekanalen van water te voorzien. Bij diverse sluizen gelden er schutbeperkingen voor de scheepvaart om water vast te houden en verzilting tegen te gaan. Tevens wordt er extra informatie uitgegeven voor de scheepvaart, met name over de waterstanden op de Waal. Drinkwaterbedrijven roepen klanten op om in warme periodes bewust en zuinig om te gaan met drinkwater. Het drinkwaterverbruik is afgenomen en nu normaal voor de tijd van het jaar.

Zie ook de Droogtemonitor van het KNMI.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 28 juli 2022 - 16:35