Op vrijdag 15 april heeft de zevende  ronde van de cao-onderhandelingen Open Teelten plaatsgevonden. Op alle onderwerpen uitgezonderd de loonparagraaf hebben sociale partners overeenstemming bereikt. In een brief aan de sociale partners FNV en CNV hebben de werkgevers nu een eindbod voor wat betreft de loonsverhoging neergelegd. Het voorstel is een loonsverhoging van in totaal 2,75% over het feitelijke loon op basis van een cao van 21 maanden. De cao loopt daarmee van 1 juli 2015 tot en met 31 maart 2017. De loonsverhogingsmomenten worden dan 1,5% per 1 juli 2016 en 1,25% per 1 januari 2017.

De onderwerpen waarover overeenstemming is bereikt zijn:
 De WWZ afspraken over seizoenmatige arbeid worden opgenomen in de cao;
 Er komt een startschaal in functiegroep B: 100% WML, contract van 2 jaar, omvang dienstverband minimaal 80%;
 In de cao wordt een protocolafspraak opgenomen over een verdere uitwerking van de arbeidstijdenregeling door een paritaire werkgroep (de looptijd van de werkgroep Arbeidstijden wordt verlengd tot 1 oktober 2016);
 In de cao wordt een protocolafspraak opgenomen over een verdere uitwerking van de zogeheten duurzame inzetbaarheid door een paritaire werkgroep;
 Aanbieden van 150 scholingsvouchers ad. € 1500 voor werknemers in de Open Teelten;
 Aanpassing van de regeling seizoenarbeid conform de op 15 april gemaakte afspraken;
 Geen wijziging van de cao op het gebied van naleving (de geldende afspraak ‘handhaving via projectplannen’  blijft van kracht) en inzake huisvesting (LTO blijft achter de landelijk gemaakte afspraken staan);
 Reparatie derde jaar WW conform de protocolafspraken in de cao. Een paritaire werkgroep voor de Agrarische en Groene sectoren werkt dit verder uit.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 3 mei 2016 - 13:48