De Flora en Faunawet gaat verdwijnen en wordt vervangen door de Wet Natuurbescherming. Deze wet is afgelopen zomer ter behandeling naar de Tweede Kamer gestuurd en wordt daar in november behandeld. Na de behandelingen in beide Kamers en advisering van de Raad van State wil de overheid deze wet op 1 juli 2015 invoeren. De wet houdt in dat de provincies verantwoordelijk worden voor het Natuurbeleid inclusief de Faunaschade-uitkeringen. De Rijksoverheid trekt zich op dit terrein terug. Vooruitlopend op de invoering van de Natuurbeschermingswet namen de provincies alvast taken over. Die overname leidde ertoe dat het huidige Faunafondsbestuur, tot nu toe een zelfstandig bestuursorgaan, zwaar onder financiële curatele kwam te staan van de provincies. Om die reden stapt dit bestuursorgaan per 1 januari 2015 op. Tot die tijd handelt het de nog lopende dossiers af.

In totaal gaf het Rijk tot op heden per jaar 260 miljoen euro uit aan natuurbeleid, inclusief de uitgaven verbonden aan het Faunafonds. Die kosten schommelden in 2013 (inclusief apparaatkosten) rond de 27 miljoen euro. In 2014 willen de provincies hier maximaal 23 miljoen euro aan uitgeven. De provincies krijgen van het Rijk 200 miljoen euro in het provinciefonds gestort. Dit bedrag is inclusief de uitgaven voor het Faunafonds. De provincies willen in de toekomst nog verder op de 23 miljoen euro bezuinigen. Ze willen ook af van de openeind-regelingen. Hiervan is bijvoorbeeld sprake bij de ganzen- en vogelschade.

Om de bezuinigingen te realiseren voert het Faunafonds een behandelbedrag per schademelding in van 300 euro vooruit te betalen. Deze bezuiniging is per 1 oktober jongstleden ingevoerd. De NFO is daar ook al niet gelukkig mee.

De vogelschade in het fruit willen de provincies dit jaar nog volledig vergoeden, maar vanaf 2015 gaan ze dit in drie jaar tijd afbouwen naar 0. In 2018 wordt er dan geen vergoeding voor vogelschade meer uitgekeerd. Voor de mezenschade in peren bedroeg de vergoeding in 2013 0,7 miljoen euro, in 2012 2,7 miljoen euro. Over het terugdraaien van de vergoeding naar 0 is geen overleg geweest met het bedrijfsleven. Wat betreft de faunaschade is namens de twaalf provincies de Bestuur Advies Commissie Vitaal Platteland (BACVP) verantwoordelijk. De NFO gaat samen met LTO in overleg met de BACVP om de huidige vergoedingsregeling in stand te houden. Het kan en mag niet zo zijn dat de huidige regeling wordt afgebouwd zonder daar überhaupt overleg over gehad te hebben met het bedrijfsleven. De Nederlandse samenleving wil vogels en dieren in het buitengebied. De kosten hiervan zoals wildafweer en -schade kan de samenleving niet eenzijdig afwentelen op de agrariërs die er directe inkomstenderving van hebben. 

Dit bericht is geplaatst op vrijdag 13 maart 2015 - 12:09