In maart 2017 is Fruit 4.0 officieel van start gegaan. In het project wordt gewerkt aan praktische en betaalbare technologische innovaties gericht op het verhogen van kwaliteit, duurzaamheid en efficiëntie van de Nederlandse hardfruitketen.
Door in de toekomst informatie over bloei, vruchtontwikkeling, bladvitaliteit, bemesting, gewasbescherming, oogst- en sorteerresultaten beter aan elkaar te verbinden, krijgen telers meer en betere informatie voor de bedrijfsvoering. Deze informatie kan ingezet worden om de opbrengst van percelen kwalitatief en kwantitatief te optimaliseren.

Binnen dit project wordt gewerkt aan verschillende deelprojecten. Zoals het ontwikkelen van laagdrempelige technologie voor het monitoren van bloesem en vruchtontwikkeling in de boomgaard. Hiermee willen de projectpartners uiteindelijk oplossingen bieden zoals gerichtere vruchtdunning voor kwaliteitsverbetering en arbeidsbesparing. Daarnaast kan deze technologie bijdragen aan betere oogstprognoses die van waarde zijn voor de teler en de keten. Ook wordt binnen dit project uitgewerkt hoe sorteerinformatie gekoppeld kan worden aan informatie over een perceel. Verbetering van datakoppeling wordt uitgewerkt in het projectonderdeel datamanagement voor bedrijf en keten.

Achtergrondinformatie
Fruit 4.0 is het vervolg op de roadmap voor automatisering en digitalisering in de Nederlandse fruitteelt die vorig jaar is ontwikkeld. Het maakt deel uit van het Topsectorenproject Precisie Tuinbouw. In dit topsectorenproject werken 26 partijen samen om in de tuinbouw, in de open lucht én in kassen, tot een optimale productie te komen door de inzet van sensorsystemen, kunstmatige intelligentie, precisietechniek en managementondersteunende datasystemen.

Dit project is mede tot stand gekomen op initiatief van de NFO. Het onderzoek wordt gecoördineerd door Wageningen Economic Research. Vanuit het bedrijfsleven in en om de fruitteeltsector en een aantal technologiebedrijven wordt kennis en financiering ingebracht. De financiering wordt aangevuld met subsidie van de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. In totaal nemen 14 partijen deel aan Fruit 4.0. Onder leiding van de NFO wordt het project ingebed in een zogenaamde innovatiecirkel. Binnen deze cirkel wordt kennisuitwisseling georganiseerd tussen de partners, met andere sectoren en met telers. Daarnaast wordt vanuit de innovatiecirkel gewaarborgd dat de ontwikkelde technologie aansluit bij de wensen van de sector.

Activiteiten tot nu toe
Er zijn inmiddels drie workshops gehouden waarin telers, afzetorganisaties en techniekbedrijven kennis ingebracht hebben die de onderzoekers gebruiken om voor de praktijk waardevolle oplossingen te vinden. Ook is vorige week op Proeftuin Randwijk een start gemaakt met het scannen van bloesem. Hiervoor is o.a. gebruik gemaakt van een zeer betaalbare Kinect camera van Microsoft.

Link naar de technologie-roadmap Fruit 4.0

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 18 april 2017 - 18:42