Wageningen Economic Research raamt het inkomen per onbetaalde arbeidsjaareenheid (aje) in de fruitsector voor het afzetseizoen 2017/’18 op 43.500 euro. Alleen in de akkerbouw en de vleeskalversector zijn de inkomens gemiddeld lager. Vorig jaar kwam het gemiddelde inkomen in de fruitsector uit op 40.600 euro. Zachtfruitbedrijven realiseren dit jaar betere resultaten dan telers van appels en peren, wat het gemiddelde omhoog trekt. Bovendien is door de vorst de spreiding tussen telers erg groot.
De gemiddelde rentabiliteit (opbrengst per 100 euro kosten) komt voor de fruitsector dit jaar uit op 97. Vorig jaar was de rentabiliteit nog 95 en de jaren daarvoor 89. In de fruitsector werken gemiddeld 1,38 onbetaalde arbeidskrachten per bedrijf, waardoor het totaal inkomen uit het bedrijf uitkomt op 59.800 euro. Het netto-bedrijfsresultaat (totale opbrengsten – totale kosten) voor 2017 wordt geraamd op -12.700 euro.

De gemiddelde inkomsten uit het bedrijf lagen in 2017 op het hoogste niveau sinds 2000. De opbrengsten uit fruit worden dit jaar geraamd op 313.200 euro. Tien jaar geleden, in 2007, was dit nog gemiddeld 226.700 euro per bedrijf. Naast de opbrengsten uit de verkoop van fruit ontvingen de fruittelers in 2016 ruim 30.000 euro voor werk voor derden, waaronder het sorteren en koelen van product voor anderen. Verder bedroeg de waardevermeerdering van de plantopstanden (aanwas) in 2016 ruim 15.000 euro. Geraamd is dat voor 2017 deze bedragen niet sterk zullen afwijken. Betaalrechten en andere subsidies zijn gemiddeld genomen van beperkt belang voor de totale opbrengsten op fruitbedrijven.
Evenals de opbrengsten stijgen de kosten per bedrijf ook gestaag. In 2017 bevonden de kosten zich op het hoogste niveau sinds 2000. De betaalde kosten en afschrijvingen worden voor 2017 licht hoger geraamd dan in 2016. Dit betekent dat deze kosten uitkomen op ongeveer 340.000 euro per bedrijf. De toegerekende kosten hebben een aandeel van ongeveer een derde in de totale betaalde kosten en afschrijvingen. De toegerekende kosten zijn de kosten die worden gemaakt voor de teelt van de gewassen en de vermarkting van de producten zoals gewasbescherming, meststoffen en aflevering. Ook de afschrijvingen op investeringen in plantopstanden vallen eronder. De betaalde arbeidskosten, voornamelijk voor de oogst, vormen een grote kostenpost (ongeveer een derde van de totale kosten). Naast oogstwerkzaamheden wordt losse arbeid ook ingezet voor het sorteren en verpakken van producten.

Gemiddeld opbrengsten per fruitbedrijf in 2017

Soort inkomsten Bedrag (euro)
Fruit 313.200
Inkomenstoeslagen en subsidies 9.500
Overig 76.400

Gemiddelde kosten per fruitbedrijf in 2017

Soort kosten Bedrag (euro)
Toegerekende kosten 105.900
Energie 8.400
Materiële activa 70.300
Betaalde arbeid 99.100
Werk door derden 5.500
Financiële lasten 14.900
Overig 33.400

Wageningen Economic Research baseert haar bevindingen op een steekproef onder 1.360 fruittelers met een gemiddeld bedrijfsoppervlak van 15,3 ha.

Kijk voor meer informatie op de website van Wageningen Economic Research en agrimatie.nl.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 19 december 2017 - 16:53