De NFO krijgt steeds meer signalen van fruittelers die in financiële problemen komen door de lage prijzen van de afgelopen weken. De huidige marktprijzen zijn bij lange na niet toereikend om de kosten van productie en afzet te dekken. Dat geldt in nog veel sterkere mate voor de steun die telers kunnen krijgen van de EU voor het niet op de markt brengen van hun product. Die dekt maar een fractie van de werkelijke kosten.

Ik ga hier geen mooi verhaal ophangen dat het allemaal wel goed komt, dat er simpele oplossingen zijn, of dat de overheid tekortschiet. De werkelijkheid is dat veel bedrijven door deze lage prijzen met liquiditeitsproblemen te maken krijgen. De komende weken zijn er grote uitgavenposten, zoals het betalen van de loonkosten van de plukkers en de hagelverzekering. De werkelijkheid is ook dat we dit jaar een overvloedige appeloogst hebben in heel Europa. Het plotsklaps en voor langere tijd wegvallen van de Russische markt komt met grote exportvolumes voor zowel appel als peer vanuit de EU nu erg hard aan. De Russische markt is weggevallen op politieke gronden en is daardoor geen normaal bedrijfsrisico

Dit laatste rechtvaardigt de wens van fruittelers, gesteund door hun NFO, om de nood te lenigen. Daarom zal de NFO komende week bij staatssecretaris Dijksma pleiten voor nationale steunmaatregelen, aanvullend op die van de EU. Zoals de eerder toegezegde maar nog altijd niet geëffectueerde garantieregeling werkkapitaal, en specifiek voor de fruitteelt het herhaalde verzoek om versnelde uitbetaling van de premie brede weersverzekering. Ook verwachten we dat het ministerie zich tot het uiterste zal inspannen om nieuwe markten, zoals China en Brazilië, open te stellen.

De echte oplossing moet immers komen van een herstel van het vertrouwen in de markt en de prijsvorming. Alle partijen in de keten kunnen daaraan hun bijdrage leveren. Andere markten moeten optimaal worden benut. Dat vergt actie op korte, maar vooral op lange termijn. Incidentele acties, hoe sympathiek ook, helpen de fruitteelt niet door deze moeilijke periode. De NFO zet daarom in op een door teelt en handel gedragen meerjarig initiatief op het gebied van kwaliteitsbevordering en promotie van het Nederlandse fruit in eigen land en de omringende belangrijkste afzetgebieden. 

Dit bericht is geplaatst op vrijdag 3 oktober 2014 - 13:17