Fruittelers in Gelderland gaan aan de slag om de risico’s op afspoeling van gewasbeschermingsmiddelen vanaf het erf te voorkomen. Ze doen dit binnen het project Schoon Erf Schone Sloot, dat  mede op initiatief van de NFO tot stand is gekomen. Op dinsdag 14 februari vond de aftrap van het project plaats op Proeftuin Randwijk.
In het eerste projectjaar maken de twaalf deelnemende fruittelers een erfemissiescan van hun bedrijf. Op basis van de resultaten van de scan maken de telers samen met een adviseur van Fruitconsult en een onderzoeker van Wageningen Plant Research een verbeterplan voor het eigen bedrijf. Dit kan bijvoorbeeld gaan om het verbeteren van de vul- en schoonmaakplaats van spuitapparatuur. Zij zoeken in het project naar innovatieve en betaalbare oplossingen die kunnen worden toegepast om risico’s op erfemissie te reduceren. Waar nodig en mogelijk zullen binnen de projectperiode de oplossingen ook worden geïmplementeerd. De fruittelers willen daarbij onder andere leren van de bollenteelt waar een vergelijkbaar project eerder al succesvol was.
In het project staan samenwerking, open communicatie en kennisdeling centraal. De kennis en ervaring die opgedaan worden in het project blijft niet alleen bij de twaalf deelnemende telers maar zullen in het tweede projectjaar (2018) tijdens bedrijfsbijeenkomsten op de deelnemende bedrijven worden gedeeld met collega-fruittelers in het gebied.
Het project is tot stand gekomen op initiatief van de NFO en het Waterschap Rivierenland in het kader van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. Het project wordt gefinancierd door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling, door Waterschap Rivierenland en de Provincie Gelderland.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 21 februari 2017 - 20:22