Een goede invulling van het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) vanaf 2014 is van groot belang voor de fruitteeltsector. Het NFO-hoofdbestuur zet zich er voor in dat de sector kan beschikken over de basispremie. Ook moeten de voorwaarden voor vergroeningspremie dusdanig ingevuld kunnen worden dat het voor ondernemers die hier mee aan de slag willen haalbaar is. De onderhandelingen over het GLB zijn nog volop gaande, dus vrijwel alle punten zijn nog niet vastgesteld. Ook over het budget, dat de komende jaren voor het GLB beschikbaar komt, onderhandelen de lidstaten nog.

NFO en LTO hebben vanaf het begin het standpunt ingenomen dat de basispremie moet worden losgekoppeld van de vergroeningspremie. Deze zienswijze wordt inmiddels door veel lidstaten en het Europees parlement gedragen. De NFO is ook van mening dat de premies naar actieve agrariërs moeten gaan. Bij de huidige voorstellen gaat het bij de basispremie om een bedrag tussen 200 en 300 euro per hectare. Voor de vergroeningstoeslag denkt men op dit moment aan 120 euro per hectare. De volledige basispremie is pas na een overgangsperiode van zeven jaar beschikbaar. De premie wordt in de overgangsperiode stapsgewijs verhoogd. De vergroeningspremie wordt waarschijnlijk wel in een keer ingevoerd.

Voor ondernemers die deze premie willen binnenhalen, gelden drie vergroeningsvoorwaarden: minimaal drie gewassen; 7 procent ecologische focus areaal of blijvend grasland over het gehele areaal. Mogelijk wordt de eis van 7 procent nog verlaagd naar 5 procent. En wellicht worden langjarige teelten vrijgesteld van de eis van minimaal drie gewassen. Vanuit Nederland is gepleit voor meer maatwerk, bijvoorbeeld dat ook via certificering aan de vergroeningseisen kan worden voldaan. Brussel heeft hier waarschijnlijk wel oren naar, maar dan moet certificering wel dezelfde ecologische opbrengst halen als de drie vergroeningsmaatregelen opleveren. Daarbij gaat het om bovenwettelijke maatregelen ter verbetering van bodem, lucht en water.

 

 

Dit bericht is geplaatst op maandag 5 november 2012 - 15:00