Om deelname aan de GMO-regeling aantrekkelijker te maken voor producentenorganisaties, heeft minister Carola Schouten de subsidiemogelijkheden voor producentenorganisaties verruimd. Daarnaast is de regeling uitgebreid met een aantal subsidiemogelijkheden om producenten te stimuleren bij te dragen aan de kringlooplandbouw en om zo min mogelijk gebruik te maken van conventionele gewasbeschermingsmiddelen. De nieuwe regeling werd deze week gepubliceerd in de Staatscourant.

Insectengaas voortaan voor alle teelten subsidiabel. Ook wordt het gebruik van laagrisico stoffen gestimuleerd. Het gaat om gewasbeschermingsmiddelen met laagrisico stoffen die een hogere milieuwinst opleveren dan gewasbeschermingsmiddelen van natuurlijke oorsprong.
De nieuwe regeling wil ook innovatief hergebruik van restproducten van groenten en fruit stimuleren. Ook het gebruik van biologisch afbreekbare materialen wordt aantrekkelijker gemaakt. Naast meerkosten voor biologisch afbreekbare verpakkingen worden nu ook de meerkosten voor de aankoop van biologisch afbreekbare bevestigingsmaterialen, zoals biologisch afbreekbare clips en touw, subsidiabel gesteld.
Nieuw is dat er een mogelijkheid komt om een onderling fonds op richten ter compensatie van inkomensverliezen als gevolg van ongunstige marktomstandigheden of ter compensatie van onevenredig gestegen grondstofprijzen met meer dan 20%.

Administratieve lastendruk
Tot slot wordt de regeling op een aantal punten vereenvoudigd, bijvoorbeeld door het minder frequent opvragen van bewijsstukken. Dit vermindert de lastendruk enerzijds, maar uitbreiding van de subsidiemogelijkheden – met name het onderlinge fonds – zorgt anderzijds voor extra administratie, waardoor de administratieve lastendruk per saldo niet afneemt.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 5 september 2019 - 17:42