Nederlandse appelaanplanten zijn tussen 2012 en 2017 in rap tempo verouderd. De laatste decennia nam het appelareaal in Nederland gestaag af en daarmee ook het aandeel bomen dat ouder was dan 15 jaar. Maar de laatste CBS-cijfers laten een opvallende ontwikkeling zien, waarin niet alleen het totale appelareaal afneemt, maar ook de opstanden sterk verouderen. Het CBS publiceerde onlangs de meest recente cijfers (uit 2017) over leeftijdsopbouw van de boomgaarden.

In 2012 was van het totale appelareaal (7.950 ha) de aanplant op 490 ha (6%) 15 jaar of ouder. Tot 2017 nam het appelareaal af met 1.000 ha (6.950 ha), maar steeg het aandeel boomgaarden ouder dan 15 jaar naar 2.140 ha (31%). Bij Elstar zette deze ontwikkeling zich nog sterker door en was van de 3.070 ha in 2017 zelfs 1.470 ha (48%) 15 jaar of ouder. Opvallend is dat bij Jonagold, ondanks het veel kleinere areaal (1.200 ha), een veel gelijkere verdeling te zien is over de verschillende leeftijdscategorieën (zie tabel).

Bij Conference is de verdeling over de verschillende leeftijden ook vrij gelijk en bestaat 22% van het areaal uit bomen jonger dan vijf jaar. Opvallend is dat bij ‘overige perenrassen’ 36% van het totaal areaal van 660 ha uit jonge bomen bestaat. Dit aandeel zal ten gunste komen van nieuwe rassen als Xenia, Migo en Sweet Sensation. Het totale perenareaal nam toe van 8.170 ha in 2012 naar 9.740 ha in 2017.

 

Tabel. Areaal Elstar, Jonagold, Conference en overige handperen ingedeeld naar leeftijd (2017)

  Conference Ov. handperen Elstar Jonagold
  areaal % areaal % areaal % areaal %
Totaal 7.200 100 660 100 3.070 100 1.200 100
0-5 jaar 1.600 22 240 36 310 10 280 23
5-10 jaar 1.390 19 110 17 300 10 300 25
10-15 jaar 1.380 19 50 8 990 32 350 29
15-25 jaar 1.990 28 180 27 1.470 48 270 23
>25 jaar 900 12 80 12 0 0 0 0

Bron: CBS

 

Dit bericht is geplaatst op woensdag 4 maart 2020 - 09:39