De provincie Utrecht wil de grondgebonden landbouw stimuleren om te investeren in modernisering en innovatie. Binnen het POP3-programma is 1 miljoen euro beschikbaar, waarbij ondernemers aanspraak kunnen maken op minimaal 25.000 euro en maximaal 100.000 euro. Het subsidiepercentage bedraag 40 procent.
Ondernemers kunnen subsidiekrijgen op de investering in een fysiek middel dat aansluit bij minimaal een van de volgende thema’s:

  • verschuiven van de bestaande kostenreductiestrategie naar een meerwaardestrategie, met nieuwe marktconcepten, nieuwe verdienmodellen of meerwaardecreatie;
  • beter beheer van productierisico’s, versterking van de positie van de primaire producent in de handelsketen en vermindering van marktfalen;
  • maatregelen die leiden tot een geringer grondstoffengebruik en een gesloten kringloop, met als resultaat een vermindering van de emissie van milieubelastende stoffen naar de bodem, lucht en grond- en oppervlaktewater en minder uitputting van hulpbronnen en grondstoffen;
  • klimaatmitigatie;
  • klimaatadaptatie;
  • verbeteren van dierwelzijn en verminderd risico van volksgezondheid;
  • behoud en versterking van de biodiversiteit en de omgevingskwaliteit.

Aanvragen kunnen van 21 augustus tot en met 20 oktober 2017 worden ingediend.
Kijk op subsidiefocus.nl voor meer informatie.

Ook de MIT-regeling voor mkb-bedrijven die samen willen investeren in innovaties is weer open. De subsidie binnen deze regeling bedraagt 35 procent van de subsidiabele kosten tot een maximum van 350.000 euro. Klik hier voor meer informatie.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 8 augustus 2017 - 17:08