Het nieuwe Activiteitenbesluit treedt later in werking dan gepland. De datum van 1 juli 2012 blijkt niet haalbaar nu de Raad van State heeft aangegeven niet voor begin mei met een advies hierover te komen. Vervolgens moet het ministerie van Infrastructuur en Milieu het advies nog verder uitwerken.

 

Het ministerie zal vervolgens met een nieuwe datum van inwerkingtreding komen. In het nieuwe Activiteitenbesluit zijn een groot aantal wetten samengevoegd, waaronder het Lozingenbesluit open teelt en veehouderij , het Besluit landbouw milieubeheer, het Besluit glastuinbouw en het Besluit mestbassins milieubeheer. Ook komt er in het nieuwe activiteitenbesluit meer ruimte voor gemeenten voor het toestaan van anti-hagelkanonnen, maar voorlopig blijven de oude regels dus nog van kracht.

 

 

 

Dit bericht is geplaatst op maandag 23 april 2012 - 22:00