Minister Carola Schouten (LNV) legt de lat hoog voor de agrarische sector in de zaterdag gepresenteerde visie van LNV. Voor plantaardige sectoren geldt dit met name voor de ambitie bij gewasbescherming is de stelling van de NFO. De minister zet in op kringlooplandbouw: een koers die past bij deze tijd met aandacht voor klimaat, zuinig omgaan met hulp- en grondstoffen, gezonde bodem, energie en de voedselverspilling terugdringen. Deze weg wil de agrarische sector ook op. Positief is dat Schouten haar waardering uitspreekt voor wat boeren en tuinders nu al doen en gedaan hebben en vindt dat zij beter beloond moeten worden.

Voor de plantaardige sectoren betekent kringlooplandbouw het volgende:
“Voor teelten betekent kringlooplandbouw dat steeds nauwkeuriger geteeld wordt naar draagkracht van de bodem en met uitgekiende bouwplannen, bemesting op maat en preventie van ziekten, plagen en onkruiden. Precisielandbouw met behulp van moderne veredeling, sensortechnologie en robotica gaat hierbij helpen.
Daar waar gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt, is dit conform de principes van geïntegreerde gewasbescherming nagenoeg zonder emissies naar het milieu en zonder residuen. Veredeling, preventie, goed bodem- en waterbeheer, inzet van biologische plaagbestrijders en inzet van laagrisicomiddelen maken deel uit van een geïntegreerde aanpak.
Onkruidbestrijding gebeurt in principe met mechanische of ecologische technieken. Inzet van chemische middelen geldt als laatste (precisie)ingreep.”

NFO-voorzitter Gerard van den Anker: “Bij gewasbescherming en onkruidbestrijding is sprake van een zeer hoge ambitie. We willen aan deze ambitie werken, maar dan verwacht ik van de minister ook echt een gewasbeschermingsbeleid waarbij de sector kan beschikken over voldoende maatregelen om het gewas effectief te beschermen. Dit beleid waarvoor politieke moed nodig is, ontbreekt nu nog te veel; onder andere bij de discussie over een meer systeemgerichte toelating. Zonder een gedegen gewasbeschermingsbeleid kan de sector de ambitie van LNV niet waarmaken.
Ook verwacht ik van het ministerie meer financiële ondersteuning om deze omslag te kunnen maken, o.a. voor innovatie. Ook moet de invulling op feiten gebaseerd zijn en belangen worden afgewogen. Zo kunnen residuvrij telen en het voorkomen van voedselverspilling haaks op elkaar staan. Wat ik ook mis in de visie, is het gelijke Europese speelveld. LNV geeft ook geen uitleg hoe dit systeem kan werken in de internationale context met geheel andere wetmatigheden.”
De fruitteeltsector heeft in de ogen de NFO-voorzitter veel te bieden. We produceren een product wat bijdraagt aan een gezonde levensstijl, hebben een lage CO2-footprint en zijn dus klimaatvriendelijk, dragen bij aan biodiversiteit en een aantrekkelijk landschap. De NFO mist in de visie een aantal van deze positieve eigenschappen van de fruitteeltsector.
De NFO is positief dat de sector kan meepraten over de invulling van de visie en het streven van de minister om te komen tot een breed gedragen landbouwakkoord.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 11 september 2018 - 18:33