Staatssecretaris Sharon Dijksma presenteerde 6 december een brief aan de Tweede Kamer over haar plannen voor de nationale invulling van het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). De NFO heeft zich afgelopen tijd ingezet voor een goede, werkbare regeling voor de fruitteeltsector. De plannen van Dijksma komen daaraan tegemoet. Zowel wat betreft de basispremie, de vergroeningseisen als het veiligstellen van de subsidie op de Brede weerverzekering, ligt er een goed resultaat.

De contouren van het GLB voor de periode 2015-2019 zijn in juni van dit jaar door de EU vastgesteld. De staatssecretaris presenteerde nu de nationale invulling.

Het Ministerie van EZ wil naar volledige flat-rate in 2019. Vanaf dat jaar is er voor heel Nederland een systeem met een gelijke basispremie van naar verwachting ongeveer € 270 per hectare en een vergroeningspremie van ongeveer € 120 per hectare. Voor beide premies geldt een zo geleidelijk mogelijke (lineaire) overgang naar de gelijke vergoeding in 2019. De vergroeningspremie is in de overgangsfase bedrijfsafhankelijk. Deze is dus gekoppeld aan de hoogte van de basispremie. Alle ondernemers met fruitteelt komen in aanmerking voor directe betalingen. De ondergrens voor directe betalingen bedraagt € 500.

Op Europees niveau is vastgelegd dat landbouwbedrijven die gebruik willen maken van de directe betalingen in het nieuwe GLB verplicht zijn vergroeningsmaatregelen toe te passen.

Er zijn drie generieke EU-vergroeningsmaatregelen.

1. Gewasdiversificatie: bedrijven moeten op bouwland minstens drie gewassen telen.

2. Behoud van blijvend grasland.

3. Ecologisch aandachtsgebied met een omvang van 5 procent van het bouwlandoppervlak.

Vrijstelling. De fruitteeltsector is vrijgesteld van het ecologisch aandachtsgebied en de gewasdiversificatie. Naast pijler één met de directe betalingen is er een stimuleringskader via de tweede pijler: het POP3 programma. Hierin zitten onderdelen waar de fruitteeltsector zijn voordeel mee kan doen. Belangrijke onderdelen voor fruitteeltsector zijn het versterken van de innovatie en concurrentiekracht van de landbouw. In dit onderdeel wordt ook het ondersteunen van een Brede weerverzekering gecontinueerd; een belangrijk onderwerp voor de fruitteeltsector. Hiervoor is nu 9 miljoen euro gereserveerd. Een ander belangrijk onderdeel in POP3 zijn de stimuleringsmaatregelen om de waterkwaliteit te verbeteren door het terugdringen van de emissie. Centraal staan het bevorderen van een emissiearme landbouw en het optimaliseren van het waterbeheer voor de landbouw. Hiermee is op jaarbasis een bedrag van 25 miljoen euro gemoeid.

De Tweede Kamer moet de voorstellen nog goedkeuren.

Dit bericht is geplaatst op maandag 16 december 2013 - 15:38