In veel gemeenten werkt men hard aan de herziening van de bestemmingsplannen buitengebied. Landelijk is de afspraak gemaakt dat de huidige bestemmingsplannen buitengebied voor 1 juli 2013 vervangen moeten zijn door nieuwe, herziene plannen. Voordat een bestemmingsplan in werking treedt, wordt een procedure doorlopen.

 

Voor alle stappen gelden verschillende termijnen. De gemeente stelt een ontwerpbestemmingsplan op en in een aantal gevallen zelfs een voorontwerpbestemmingsplan. Deze plannen kunnen bewoners inzien en eenieder kan zijn mening geven. De reactie op een voorontwerpbestemmingsplan wordt inspraakreactie genoemd en de reactie op een ontwerpplan een zienswijze. De gemeente onderzoekt de ingebrachte meningen en de gemeenteraad stelt uiteindelijk het bestemmingsplan vast.

 

De inspraak voor de fruitteelt loopt via NFO en LTO. De beleidsmedewerkers van LTO bekijken de bestemmingsplannen in zijn geheel en de NFO levert de specifieke fruitteeltinbreng. Heel belangrijk is dat ook voor zo’n kleine sector als de fruitteelt de sectorspecifieke zaken goed worden ingebracht. Fruitteeltbedrijven ontwikkelen zich en een gemeente moet in een bestemmingsplan zo min mogelijk belemmeringen voor deze bedrijven opnemen. Voor fruittelers is vooral van belang: de grootte van het bouwblok; de bouwhoogten (nok en goot); de mogelijkheden voor huisvesting van seizoenwerkers; de mogelijkheden tot het plaatsen van hagelnetten en overkappingen; het beleid ten aanzien van archeologie en het beleid ten aanzien van de breedte van de milieuzone tussen de fruitteelt en gevoelige objecten als woningbouw. Veel gemeenten proberen de breedte van de milieuzone te verkleinen van 50 meter naar bijvoorbeeld 30 meter.

De NFO blijft vasthouden aan een breedte van 50 meter. Ook is belangrijk dat er hagelnetten kunnen worden geplaatst om hagelschade te voorkomen. Moderne kersenteelt en houtig kleinfruitteelt zijn niet mogelijk zonder overkappingen.

 

Let op: Een niet goed doordacht archeologiebeleid kan leiden tot veel extra kosten voor de fruitteler. Kijk ook vooral zelf naar uw plannen voor het bedrijf in relatie tot de plannen van uw gemeente. Hiermee voorkomt u lange procedures wanneer u investeringsplannen gaat uitvoeren.

 

Herman Bus

hbus@nfofruit.nl

 

Dit bericht is geplaatst op donderdag 12 april 2012 - 21:30