Het NFO-hoofdbestuur besprak de stand van zaken met betrekking tot de invoering van het nieuwe GLB. Het hoofdbestuur is redelijk tevreden over wat betreft de voorstellen voor het nieuwe beleid, maar het betreurt het uitstel van de invoering. De invoering van het nieuwe GLB wordt, op enkele uitzonderingen na, met een jaar vertraagd. De invoering van de nieuwe vergroeningseisen en extra ondersteuning aan jonge en kleine boeren wordt uitgesteld tot 1 januari 2015. Ook wordt er pas vanaf die datum toegewerkt naar een uniforme hectarepremie per regio of lidstaat. Daarmee blijven de huidige regels voor inkomenstoeslagen, inclusief artikel 68 voor duurzame projecten, voorlopig grotendeels gehandhaafd. Een ander nieuw onderdeel van het GLB, de mogelijkheid voor lidstaten om geld tussen de twee pijlers te verschuiven, wordt waarschijnlijk wel volgend jaar ingevoerd.

 

Terugdringen emissie

Het hoofdbestuur heeft besloten te komen tot een aanpak voor het verder terugdringen van de emissie van gewasbeschermingsmiddelen. Hiervoor zijn diverse redenen.

Allereerst is verdere terugdringing van de emissie noodzakelijke om in de toekomst te kunnen beschikken over voldoende gewasbeschermingsmiddelen. Er is dus direct een groot belang voor de fruitteeltsector om hier aan te werken.

Binnenkort verschijnt de nieuwe nota gewasbescherming van de ministeries EZ en I&M. Onderdeel van de nota is de verdere terugdringing van de emissie naar de omgeving en het oppervlaktewater. Dit laatste wordt vertaald in doelstellingen die de norm-overschrijdingen in het oppervlaktewater fors terugdringen ten opzichte van de huidige situatie. In de fruitteeltsector komen nog te veel norm-overschrijdingen voor.

De NFO wil om deze redenen met een aanpak voor de fruitteeltsector komen om op een praktische wijze invulling te geven aan de verdere reductie van de emissie. De invulling van het plan van aanpak van de NFO zal landelijke en regionale onderdelen bevatten. Regionaal wordt in de zeven stroomgebieden in Nederland invulling gegeven aan het terugdringen van de emissie door aan de doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water te voldoen.

 

 

Dit bericht is geplaatst op woensdag 12 juni 2013 - 12:30