Werkgevers en werknemers zijn het in hoofdlijnen eens geworden over de regeling voor piekarbeid. Deze regeling komt in de plaats van de huidige regeling voor gelegenheidswerk. Een piekarbeider wordt in de beschikking verplichtstelling en reglement van BPL uitgesloten van pensioenopbouw (en derhalve van premiebetaling). 

De definitie van een piekarbeider wordt: de werknemer die seizoensgebonden, uitsluitend routinematige werkzaamheden uitvoert die gerelateerd zijn aan teelt en oogst (inclusief be- en verwerking van de oogst) van agrarische gewassen gedurende een aaneengesloten piekperiode (als gevolg van verhoogd werkaanbod) van maximaal acht weken bij maximaal één werkgever per kalenderjaar. Opknippen van deze periode is niet mogelijk. Aan deze werknemers wordt een compensatie toegekend van 0,7 procent van het loon, bovenop de reeds bekende 20 procent toeslag voor vakantiedagen en vakantietoeslag. Deze compensatie van 0,7 procent  is gebaseerd op de kosten voor de afdekking van het nabestaanden- en arbeidsongeschiktheidsrisico. De werkgever is verplicht een piekarbeider uiterlijk in de derde week na aanvang van de werkzaamheden te hebben aangemeld bij (de administrateur van) BPL. Mocht blijken dat deze termijn is overschreden, dan betekent dit dat vanaf de eerste werkdag van deze werknemer, voor de werkgever de premieverplichting voor BPL geldt. Als een werknemer zich voor de tweede keer in hetzelfde jaar als piekarbeider aanmeldt (bij dezelfde of een andere werkgever), geldt vanaf de eerste werkdag een premieplicht.  Afmelding dient op de laatste werkdag plaats te vinden. De naleving van deze afspraken wordt actief opgepakt. In eerste instantie zoekt men dit binnen de huidige mogelijkheden van BPL. De regeling moet uiteraard nog worden getoetst of ze juridisch haalbaar is. Daarom wordt zo snel mogelijk contact gezocht met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Zolang deze regeling nog niet is doorgevoerd in de reglementen van het pensioenfonds blijft de huidige regeling voor gelegenheidswerk van kracht. Er is nog discussie met de vakbeweging over enkele kwesties. De vakbeweging wil dat de werkgever eerder melding maakt dan in de derde week.
De NFO heeft een uiterste inspanning verricht om deze regeling van de grond te tillen en kan zich goed vinden in deze nieuwe regeling al is die nog niet helemaal definitief. Hebt u nog vragen of opmerkingen neem dan contact op met de NFO, Herman Bus, tel.  06 5117 8106.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 15 april 2014 - 17:24