Het hoofdbestuur van de NFO heeft afgelopen week een extra vergadering gewijd aan de Rusland-boycot. Het stelt vast dat de gevolgen van de boycot desastreus uitpakken voor de fruitteelt. Het bestuur wil de leden laten weten wat de organisatie heeft gedaan en wat de inzet is om de gevolgen van de boycot te beperken.

Crisisteam
Direct na de afkondiging van de boycot op 7 augustus is de NFO samen met LTO Nederland, LTO Glaskracht en DPA een crisisoverleg gestart; partijen kwamen tot eind september wekelijks bijeen. In het verlengde van dit overleg is ook de communicatie naar de pers afgestemd. In deze periode is vrijwel wekelijks overlegd met het ministerie van EZ.
Op 11 augustus is er samen met VNO-NCW overleg met de staatssecretaris van EZ geweest waarin de sector een beroep op de overheid heeft gedaan met maatregelen te komen die de boycot verzachten. De politiek heeft immers sanctiemaatregelen tegen Rusland  getroffen die de agrarische producenten en handelaren hard raken.  De staatssecretaris gaf aan zich hiervoor te willen inzetten waarbij de focus van de maatregelen (de kosten dus) bij de EU moeten liggen.
In dit overleg met de staatssecretaris is gepleit voor een interventieregeling, ontheffing van de mededingingsregels om afspraken te kunnen maken over het niet op de markt brengen van producten en een flankerend beleid zoals uitstel van belastingen en een werkkapitaalgarantieregeling.

Communicatie
Vanaf 7 augustus zijn de leden door NFO via Fruitteelt en Nieuwsbrieven frequent geïnformeerd over de ontwikkelingen, standpunten en maatregelen rond de Rusland boycot. Daarnaast heeft de NFO meegewerkt aan tientallen uitzendingen op radio en TV en aan artikelen in de vakbladen, dagbladen en opiniebladen over de gevolgen van deze boycot. Daarbij is bewust gekozen voor berichtgeving die de prijsvorming niet nog verder negatief beïnvloedt.

EU-interventieregeling
De NFO heeft zich bij het tot stand komen van de EU-interventieregeling samen met LTO en DPA hard gemaakt voor de volgende onderdelen van de regeling:

 • Zo hoog mogelijke hectare bedragen voor niet-groen oogsten.
 • Ook percelen met een uitkering van een hagelverzekering moeten in aanmerking komen voor de interventieregeling.
 • Maximale tolerantie voor klasse III fruit bij groen oogsten.
 • Geen verschil tussen groepen fruittelers (leden van een erkende telersvereniging en telers die privaat hun afzet organiseren).
 • Benutten van praktische mogelijkheden bij interventie (bij interventie vanaf bedrijf ook uitrijden in de eigen boomgaard mogelijk maken).

De NFO en LTO hebben, zowel bij het ministerie van EZ als bij de EU-commissie, hierop aangedrongen. In augustus is met de fruitafzetorganisaties een speciale bijeenkomst belegd om af te stemmen wat de inzet moet zijn bij verdere uitwerking en uitvoering van deze regeling. Tijdens deze bijeenkomst is afgestemd met de Belgische afzetorganisaties.

Wat is wel/niet gehonoreerd
De hectarebedragen zijn bij appel en peer met circa € 1.000 per hectare verhoogd. EZ kwam aanvankelijk op een productie van 39 ton per hectare. De NFO heeft kunnen aantonen dat de producties veel hoger liggen. De uiteindelijke hectarevergoedingen zijn gebaseerd op een productie van meer dan 47 ton.

 • Percelen met een uitkering uit de hagelschadeverzekering komen wel in aanmerking, maar de hagelschade-uitkering moet worden afgetrokken van de EU-uitkering.
 • Tolerantie van 25 procent klasse III, met de toezegging dat bij controle niet met een schaartje wordt geknipt.
 • Op voorgaande drie punten is de NL-regeling ruimer dan in België.
 • Het verzoek om geen verschil in vergoeding te maken tussen PO en niet PO-leden is niet gehonoreerd ondanks rechtstreeks contact met EU-landbouwcommissaris Ciolos. De Nederlandse overheid heeft hier bij de eerste regeling niet voor gepleit vanwege verschillende standpunten LTO/NFO en DPA.
 • Uitrijden van fruit in de boomgaard bij interventie is niet gehonoreerd omdat dit controletechnisch te veel problemen geeft en de verordening hiervoor onvoldoende ruimte biedt.
 • Het verzoek om uitstel van belastingen is gehonoreerd. een aanvraag hiervoor moet individueel worden ingediend.
 • EZ heeft toegezegd dat er een werkkapitaal garantieregeling komt. Deze is uitgewerkt maar nog niet operationeel.

Tweede EU-interventieregeling
Bij het stopzetten van de EU-regeling op 10 september hebben NFO, DPA en LTO meteen bij het ministerie van EZ aangedrongen om snel met een nieuwe regeling te komen. Bovendien mochten de aanmeldingen tussen 3 en 10 september niet tussen wal en schip vallen. Deze groep had zich wel bij RVO aangemeld, maar de aanmeldingen waren vanwege de wekelijkse rapportage aan de EU nog niet in Brussel gemeld.
Bij het tot stand komen van de tweede EU-regeling is vanuit NFO en LTO voor dezelfde insteek gekozen als bij de eerste. Aangevuld met een eerlijker systeem van landenquota binnen de EU en een hoger niveau van vergoedingen. De NFO en LTO hebben nu wel voor elkaar gekregen dat het ministerie van EZ binnen de EU heeft gelobbyd om het onderscheid tussen leden van erkende telersverenigingen en vrije telers weg te nemen. Ook heeft EZ zich hard gemaakt om de aanmeldingen tussen 3 en 10 september niet tussen wal en schip te laten vallen. Helaas heeft  het ministerie bij de EU niet kunnen realiseren dat het verschil tussen groepen telers is opgeheven. Datzelfde geldt voor een hogere interventievergoeding, die gebruik van de regeling meer stimuleert en een hogere bodem in de markt bewerkstelligt. Wel is bereikt dat er per land quota binnen de interventieregeling zijn vastgesteld waarvan de aanvragen binnen de eerste regeling zijn afgetrokken. Zo is voorkomen dat landen als Polen weer grote aanvragen kunnen indienen.

Lobby Brussel
Door NFO, LTO en DPA wordt via de Brusselse organisatie COPA/COGECA gelobbyd voor een derde EU-interventiemaatregel tot aan het eind van het embargo. Aangevuld met een aantal extra maatregelen zoals versnelde invoering van hogere EU-bijdragen aan promotiecampagnes, EU-steun bij toegang tot derde landen, groter budget voor de schoolfruitcampagne, overheidssteun voor exportkredietverzekering.

Brede weerverzekering
De NFO heeft de afgelopen maand herhaaldelijk en op verschillende niveaus  binnen het ministerie van EZ en RVO gepleit om de subsidie van de Brede weerverzekering zo snel mogelijk na het betalen van de premie uit te betalen. Tot nu toe geven het ministerie en RVO aan de bedragen niet voor half december te kunnen uitkeren. De NFO doet nog een ultieme poging om in overleg met de top van het ministerie de uitbetaling met 4-5 weken te vervroegen.

Tweede Kamer
Aan de crisis zijn tot nu toe twee Kamerdebatten gewijd. Het eerste was begin september en het tweede op 7 oktober. Vanuit LTO, NFO en DPA zijn Kamerleden zo concreet mogelijk van informatie en de standpunten/wensen van de sector voorzien. Op hoofdlijnen blijft de Tweede Kamer achter het beleid van de minister staan.

Staatssecretaris komt naar de fruitteelt
Op 9 oktober is op verzoek van de sector wederom een overleg gevoerd tussen NFO, LTO, DPA en de staatssecretaris. Het overleg stond voor een belangrijk deel in het teken van de gevoelige relatie tussen EZ en de sectororganisaties betreffende dit dossier. Daardoor was er beperkt tijd om inhoudelijk goed van gedachten te wisselen over de crisis. De NFO heeft daarom de staatsecretaris uitgenodigd om op een fruitteeltbedrijf kennis te nemen van de gevolgen van deze crisis en met haar van gedachten te wisselen over de genomen en nog te nemen maatregelen. De staatsecretaris heeft toegezegd om op korte termijn op deze uitnodiging in te gaan.

Promotie en afzet
Tijdens de boycotperiode is door NFO/GroentenFruit Huis en EZ met veel inzet (door)gewerkt aan het open krijgen van de export van peren naar China. Ontvangst van delegaties uit China en bezoeken aan China hebben opgeleverd dat export op zeer korte termijn mogelijk kan zijn. Export van peren naar Brazilië kan ook ieder moment mogelijk worden. Het wachten is nog  op de laatste formaliteiten. Achter de schermen wordt hier op verzoek van de sector door EZ aan gewerkt. EZ heeft voor het openen van de export naar derde landen een speciale taskforce ingericht. NFO en GroentenFruit Huis werken hierin samen en hebben ieder ook geld beschikbaar gesteld om export naar Noord-Amerika en Zuid-Afrika mogelijk te maken.
Tijdens de boycotperiode is tevens op initiatief van de  NFO besloten tot extra promotie voor peren in  Duitsland. Alle fruitcoöperaties, Timmermans en Oskam, NFO en GroentenFruit Huis financieren hier aan mee.
De NFO heeft meegewerkt en bijgedragen aan een consumentenactie in Den Haag. Daar is het publiek gevraagd meer Nederlands fruit te eten. Ook is de NFO in overleg met andere ketenpartijen om appels beschikbaar te stellen voor het nationale schoolontbijt dat in november plaatsvindt. De NFO heeft bereikt dat ook het ministerie van EZ hier financieel aan bijdraagt.
Op initiatief van het hoofdbestuur van de NFO zal op korte termijn een bijeenkomst worden belegd van alle partijen in de keten als inzet voor het geven van een impuls aan de afzet van Nederlands fruit in de komende maanden.

 

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 14 oktober 2014 - 17:37