De NFO is overwegend positief over het akkoord over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) 2014-2020 dat op 26 juni werd gesloten. Formele goedkeurig volgt komende weken. Voor de fruitteeltsector zijn de volgende zaken van belang:

– De verdeling van hectaretoeslagen vanuit het GLB tussen bedrijven wordt in de toekomst gebaseerd op grond in plaats van historische ontvangsten of productie. Het gehele fruitteeltareaal komt daarbij in aanmerking voor de basis-hectarepremie en vergroeningspremie.

– Meerjarige teelten zoals de fruitteelt worden vrijgesteld van het inrichten van een ecologische zone. Waarschijnlijk vervalt ook de eis van minimaal drie gewassen in de fruitteelt.

– Mogelijkheden voor overheveling tussen de pijlers om essentiële zaken voor de sector te regelen.

De maximale boete voor het niet voldoen aan vergroeningspremie wordt in 2017 25 procent van de groene premie (was 30%). Dus bij elkaar opgeteld een totaalverlies van 37.5 procent van de basis- en vergroeningspremie. Dat is veel lager dan het eerste voorstel van de EU-commissie om alle toeslagen in te trekken van een agrariër of teler die niet wil meedoen. Ook de andere eisen voor vergroening zijn in gunstige zin voor de sector bijgesteld. Het gehele fruitteeltareaal komt nu in aanmerking voor toeslagen. In de eerste voorstellen betrof het alleen de bedrijven met 100 procent fruitteelt.

Het totale GLB-budget wordt minder, zowel de toeslagrechten (pijler I, van 830 miljoen euro in 2013 naar 735 miljoen euro in 2020) als het plattelandsbeleid (pijler II, van 103 miljoen euro in 2012 naar 72 miljoen in 2020). Daarnaast krijgen lidstaten de kans om maximaal 15 procent van het budget van pijler I naar pijler II over te hevelen, of andersom.

In 2015 wordt een begin gemaakt met de hectaretoeslag nieuwe stijl. De premie wordt tot 2020 geleidelijk verhoogd. Dit is om sectoren die nu veel bijdragen ontvangen de gelegenheid te geven zich aan de nieuwe systematiek aan te passen.

 

 

Dit bericht is geplaatst op donderdag 4 juli 2013 - 08:30