De NFO is tegen het nieuwe belastingstelsel voor de waterschappen omdat dit leidt tot een onacceptabele lastenverzwaring voor de agrarische sector. De NFO-kringen hebben alle waterschappen aangeschreven met het verzoek af te zien van het nieuwe stelsel.

De NFO is van mening dat het voorstel van de Unie van Waterschappen niet tot een betere, eerlijkere en transparantere verdeling van de lasten leidt. Het stelsel kan tevens leiden tot grote verschillen in lasten voor dezelfde categorie tussen waterschappen, wat een ongewenste ontwikkeling is. Waterkwaliteitsmaatregelen worden in het voorstel te eenzijdig afgewenteld op de categorie ongebouwd en het is geen passend antwoord voor de niet-beïnvloedbare verontreinigingen zoals achtergronddepositie, kwel, invloed buitenland en riooloverstorten. De NFO kan zich ook niet vinden in het feit dat de landbouw moet meebetalen aan de waterschaplasten voor natuurterreinen. De landbouwsector beheert circa 90% van het watersysteem voor eigen rekening en risico. Deze inspanningen en kosten van de boer worden niet zichtbaar gemaakt en deze bijdrage in natura komt onvoldoende in het BBP tot uitdrukking.

Niemand betaalt graag hogere lasten. Dat geldt ook voor waterschapsbelasting. Indien de tarieven over de verschillende categorieën gemiddeld genomen ongeveer evenveel stijgen dan is sprake van een evenwichtige keuze. Het voorgestelde model is een gigantische breuk met deze praktijk vanwege de zeer forse stijgingen voor de categorie ongebouwd. Dit is volstrekt onacceptabel voor onze leden. Het draagvlak voor het waterschap wordt zo ondermijnd en schaadt de samenwerking tussen het schap en de agrariërs.

 

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 25 september 2018 - 18:58