De cao Open Teelten, waaronder de fruitteelt, loopt af op 1 juli 2015. Vakbonden en werkgeversorganisaties zijn in overleg over een verlenging van de huidige cao met tenminste een half jaar. Voorwaarde voor deze overbruggings-cao is dat de oude ketenbepaling, drie contracten in drie jaar met één maand onderbreking, van kracht blijft in de periode van de verlenging. Deze verlenging moet tijd bieden om tot een vernieuwde, op moderne leest geschoeide, cao te komen én om seizoengebonden productiewerk tot negen maanden mogelijk te maken met een onderbreking van drie maanden (in plaats van zes vanwege de Wet werk en zekerheid). Onder een moderne cao verstaan de werkgeversorganisaties een cao op hoofdlijnen, minder gedetailleerd dan de huidige en die naast centraal geregelde onderwerpen ook ruimte laat voor invulling op bedrijfsniveau. Bij dat laatste kun je denken aan afspraken tussen werkgever en werknemers over de arbeidstijden, binnen centraal aangegeven kaders. Voor de NFO is daarnaast essentieel dat in een nieuwe cao de piekarbeidregeling behouden blijft. De inzet is om deze regeling nog meer passend te maken voor de, ten opzichte van andere sectoren, extreme arbeidspieken direct voor en na de zomer. Dan gaat het om het kunnen opknippen van de periode van acht weken in bijvoorbeeld twee perioden. De hardfruitteelt heeft, met haar grootste piek na de zomer, ook baat bij het kunnen verrichten van piekarbeid bij meer dan één werkgever. 

Voor het tweede achtereenvolgende jaar bleek uit onafhankelijk onderzoek dat de open teelten méér WW-premie afdragen dan dat er van deze regeling gebruik wordt gemaakt. En niet zo’n beetje ook. Het gaat om miljoenen euro’s  meer premieopbrengst dan -lasten. De oorzaak van deze te hoge premiedruk zit vooral in het hoge aandeel seizoenarbeid bij de open teelten. Dit kan zo niet doorgaan, vindt de NFO. Linksom of rechtsom moet aan deze scheve verhouding tussen sectoren een eind worden gemaakt. Een werkgroep, waarin de NFO deelneemt, bereidt nu een advies voor om de premielast tussen de diverse sectoren anders te verdelen. Uitkomst moet zijn een lagere lastendruk voor open teelten en daarmee een verlaging van de huidige internationaal gezien (te) hoge kosten voor seizoenarbeid. Daarvoor is, naast overeenstemming tussen de diverse agrarische sectoren, de instemming van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nodig. De NFO zoekt steun bij politieke partijen voor dit gerechtvaardigde pleidooi voor verlaging van de WW-premie.

Dit bericht is geplaatst op vrijdag 10 juli 2015 - 13:08