De provincie Gelderland wil de aangewezen drinkwaterreserveringsgebieden binnen drie jaar verkleinen. Eerst was deze termijn nog vastgesteld op twintig jaar. De NFO heeft Provinciale Staten middels een brief opgeroepen om ervoor te zorgen dat deze planning ook daadwerkelijk wordt gehaald. Daarnaast moet boren door de kleilaag in reserveringsgebieden ook ná 1 januari 2023 onder voorwaarden mogelijk blijven, zo vindt de NFO.

De provincie Gelderland wees eerder dit jaar diverse gebieden aan als drinkwaterreserveringsgebieden. Dit heeft grote gevolgen voor fruitteeltbedrijven in met name de gebieden Tielerwaard, Betuwe-West-Buren en Winssen-Slijk-Ewijk-Dodewaard. “Deze drinkwaterreserveringsgebieden zijn in feite ‘zoekgebieden’ voor waterwinning”, legt Marc André de la Porte, voorzitter van de NFO-kring Midden-Nederland, uit. “Kom je als bedrijf in een waterwingebied te liggen, dan kun je gedwongen worden je grond te verkopen aan het waterwinbedrijf. Maar ook in de drinkwaterbeschermingsgebieden, die rondom de waterwingebieden worden aangewezen, gelden restricties, bijvoorbeeld wat betreft de inzet van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen. Het is daarom zaak dat deze reserveringsgebieden zo snel mogelijk worden verkleind en er duidelijkheid is voor de bedrijven en gezinnen.”

Versnelde verkleining reservingsgebieden

De NFO was één van de partijen die zich de afgelopen periode sterk maakte voor een versnelde verkleining van de drinkwaterreservingsgebieden. “Eerst wilde de provincie twintig jaar de tijd nemen om geschikte waterwingebieden aan te wijzen. Dat vonden we echter veel te lang; de impact is te groot en het brengt te veel onzekerheid met zich mee voor fruittelers. Gelukkig hebben Gedeputeerde Staten daarom onlangs in een brief aan Provinciale Staten laten weten de drinkwaterreserveringsgebieden binnen drie jaar te willen verkleinen. Ze richten zich op een verkleining tot 80 procent. Blijkt dat niet haalbaar, dan worden de gebieden met 66 procent teruggebracht.”

De NFO is blij met de ingekorte termijn, maar is wel alert dat deze planning ook daadwerkelijk wordt gerealiseerd. “Daar hebben we wel zorgen over. Om die reden hebben we op 3 november, samen met de laanboomtelers in dit gebied, een brief gestuurd naar Provinciale Staten. We hebben hen opgeroepen om ervoor te zorgen dat er voldoende tempo blijft zitten in het proces van verkleining van de reserveringsgebieden. Zodat onze fruitteeltgezinnen niet onnodig lang in onzekerheid hoeven te verkeren. Overigens houden we als NFO ook via de Betuwse Water Tafel, waarin onder meer ambtenaren en bestuurders van de provincie zitten, de vinger aan de pols.”

Boren door kleilaag

Daarnaast roept de NFO Provinciale Staten op om boren door de kleilaag in de reserveringsgebieden ook na 1 januari 2023 te blijven toestaan voor gecertificeerde bedrijven. “Door de aanwijzing is boren voor het oppompen van grondwater vanaf die datum in feite niet meer mogelijk. Het mag duidelijk zijn dat dit grote gevolgen heeft voor de telers in de gebieden. We hopen daarom dat Provinciale Staten gehoor geven aan deze oproep en boren onder voorwaarden mogelijk blijft. Dit hoeft namelijk geen nadelige effecten te hebben voor de drinkwaterwinning.”

Robuustere watersystemen

Volgens de kringvoorzitter is het realiseren van robuustere watersystemen, waarbij de aanvoer van voldoende water gegarandeerd is, een ander belangrijk punt. “Hier maken wij als NFO ons sterk voor binnen de Betuwse Water Tafel, en dat doen we voor het hele rivierengebied van Gelderland. Ook hierbij is de snelheid en voortgang een punt van zorg en blijven wij als NFO alert.”

Dit bericht is geplaatst op donderdag 17 november 2022 - 16:40