Insecticiden en fungiciden krijgen later een nieuw etiket, meldde staatssecretaris Dijksma onlangs aan de Tweede Kamer. Hierop was aangedrongen door LTO en NFO. Uit een analyse van de NFO voor de toegelaten gewasbeschermingsmiddelen in de fruitteelt bleek dat de nieuwe etiketten meer duidelijkheid geven, maar tegelijkertijd ook de toelating fors inperken. Deze verslechtering geldt in sterkere mate voor de glastuinbouw en boomteelt. De nieuwe etiketten voor insecticiden gaan nu in op 1 januari 2018 en voor fungiciden op 1 januari 2019. Dit is conform de afspraken die het ministerie heeft gemaakt met het agrarische bedrijfsleven. Gewasbeschermingsmiddelen waarvan de toelating voor die tijd wordt aangepast door een uitbreiding of herregistratie, krijgen wel gelijk het nieuwe en duidelijkere etiket.

De staatssecretaris geeft aan dat aan dit uitstel wel de voorwaarde is verbonden dat de agrarische sector extra emissiereducerende maatregelen treft bovenop de reeds in de Nota Gezonde Groei, Duurzame Oogst aangekondigde maatregelen. Voor 1 juli zullen de agrarische belangenorganisaties waaronder de NFO een Plan van Aanpak met aanvullende maatregelen die de emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater aanzienlijk verminderen, inclusief puntbelastingen aanleveren bij de staatssecretaris. Verder zal het plan van aanpak in moeten zetten op de introductie en uitrol van alternatieve (laagrisico-) middelen en methoden ter verdere bevordering van geïntegreerde gewasbescherming. De NFO gaat haar plan van aanpak om de emissie in de fruitteelt sterk terug te dringen inbrengen binnen deze sectorbrede aanpak. De NFO vindt dat de snelheid van veranderingen in de gewasbescherming te hoog liggen. Wanneer het tempo zo hoog blijft, zullen veel bedrijven hun bedrijfsvoering niet tijdig kunnen aanpassen. 

Dit bericht is geplaatst op maandag 30 juni 2014 - 10:21