Op 1 juli 2018 worden de nieuwe pachtnormen voor de landbouw van kracht. De WUR heeft de hoogst toelaatbare pachtprijzen voor 2018 berekend volgens de uitgangspunten van het Pachtprijzenbesluit voor los land (waaronder fruitgrond), agrarische bedrijfsgebouwen en woningen. De nieuwe pachtnormen zijn gebaseerd op de landbouwbreed bedrijfsresultaten in de periode 2012-2016. De pachtnormen 2018 voor bouw- en grasland (de fruitsector valt hier ook onder) zijn met uitzondering van de IJsselmeerpolders in alle pachtprijsgebieden lager dan de pachtnormen 2017. Voor de IJsselmeerpolder is de maximale pachtprijs (het enige gebied dat gestegen is) vastgesteld op € 1.125,- per hectare. Rivierengebied komt uit op € 631,- en Hollands/Utrechts weidegebied op € 706,-. Klik hier voor een overzicht van alle maximale pachtprijzen.

Pachtprijzen voor fruitteelt
Bij overeenkomsten ingegaan vanaf 1 september 2007 kunnen pachter en verpachter een toeslag op de pachtprijs afspreken voor boomopstanden die zijn aangelegd en opgekweekt door de verpachter. Deze toeslag is 10% van de waarde van de boomopstand bij het aangaan van de overeenkomst per hectare per jaar voor een boomopstand van zeer goede kwaliteit, in volle productie, aangelegd en opgekweekt door de verpachter. Voor de overige boomgaarden (dus van mindere kwaliteit of mindere productie) geldt een toeslag die in redelijke verhouding staat tot de toeslag van 10%. Is de boomgaard aangelegd en opgekweekt door de pachter, dan is de toeslag nihil.

Per saldo is de verhouding tussen eigendom en pacht in de afgelopen tien jaar weinig veranderd. In 2017 was 58% van de landbouwgrond in eigendom van de agrariërs en was 26% in gebruik op basis van pacht.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 5 juni 2018 - 16:42