De land- en tuinbouw heeft in de afgelopen jaren grote stappen voorwaarts gezet bij het duurzaam gebruiken van gewasbeschermingsmiddel, maar nog niet alle doelen bereikt. Uiterlijk 2023 moet voldaan zijn aan alle (inter)nationale eisen op het gebied van milieu- en water, voedselveiligheid, menselijke gezondheid en arbeidsomstandigheden.

 

Het kabinet presenteerde vorige week de nota Gezonde groei, duurzame oogst, waarin het gewasbeschermingsbeleid voor de periode 2013 – 2023 staat beschreven. De nota stelt dat het kabinet tegelijkertijd een verbeterd economische perspectief wil door de concurrentiekracht te versterken.

De rode draad in beleid is het verder verduurzamen van de geïntegreerde gewasbescherming. De overheid wil de inzet van chemische middelen zoveel mogelijk beperken. Iedere sector stelt vanaf 2013 actieplannen op voor het bevorderen van geïntegreerde gewasbescherming. Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen wordt zoveel mogelijk vastgelegd in een certificeringssysteem voor duurzaam geteelde producten. Ketenpartijen moeten overleg voeren over het verduurzamen van de gehele keten in plaats van eenzijdige aandacht op residunormen (MRL’s).

 

Verbeteren van de waterkwaliteit is ook een speerpunt. Uiterlijk in 2023 mogen er nagenoeg geen overschrijdingen meer plaatsvinden van de drinkwaternorm en de milieukwaliteitsnormen. In 2018 moet het aantal overschrijdingen al met de helft zijn afgenomen. Voor de open teelten betekent dit dat vanaf 2014 extra maatregelen genomen moeten worden zoals bredere, verplichte teeltvrije zones die de drift van de gewasbeschermingsmiddelen verminderen met 75 procent in plaats van nu 50 procent. Vanwege de gemakkelijke afspoeling en de gevolgen voor de waterkwaliteit verbiedt het kabinet vanaf 2018 het professioneel gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen (waaronder glyfosaat) op verhardingen in de openbare ruimte, behoudens enkele uitzonderingen. Per 2018 is op sport- en recreatieterreinen het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen verboden.

 

Een ander speerpunt is de blootstelling van toepassers en werknemer aan gewasbeschermingsmiddelen. In de afgelopen perioden zijn er volgens het kabinet verbeteringen opgetreden op het gebied van de arbeidsveiligheid, maar nog onvoldoende. Meer informatie: nota Gezonde groei, duurzame oogst, op de site van het ministerie van EZ.

Dit bericht is geplaatst op woensdag 12 juni 2013 - 14:30