De NFO heeft begin juli overleg gevoerd met de directie van Naktuinbouw waaruit drie concrete punten naar voren kwamen voor vervolgoverleg. Het betreft vruchtboomkanker, bacterievuur en herkomstonderzoek.

In de eerste plaats heeft de NFO aangedrongen op gezond uitgangsmateriaal dat vrij is van vruchtboomkanker. Voor het detecteren van vruchtboomkanker zijn verschillende testen ontwikkeld. De NFO ziet graag dat met behulp van deze testen kan worden aangetoond dat uitgangsmateriaal vrij is van vruchtboomkanker. De test zou onderdeel kunnen zijn van een certificering. De testen zijn nog niet geheel afgerond. De NFO heeft Naktuinbouw geadviseerd de verdere ontwikkeling van de test in te dienen bij de topsectoren om ze zo snel mogelijk rijp voor de praktijk te krijgen.

Bacterievuur is ook een onderwerp waarbij Naktuinbouw, de vruchtboom- en fruitteeltsector nauwer samen kunnen optrekken. De NFO ziet vooral mogelijkheden in het meer gezamenlijk optrekken naar gemeenten en provincies als het gaat om het voorkomen van aanplant van waardplanten in de omgeving van boomkwekerijen en fruitteeltbedrijven.

De NFO realiseert zich dat de boomkwekerijsector de kosten voor de controles in de huidige bufferzones moeilijker kan opbrengen nu de bijdrage van het PT wegvalt. Vooralsnog is de fruitsector er geen voorstander van om hieraan mee te financieren.

Naktuinbouw kwam met de vraag of er behoefte is aan forensische technieken om de herkomst van producten te kunnen traceren.

Incidenteel heeft de fruitsector wel de behoefte om te kunnen achterhalen of de herkomst die is aangegeven ook daadwerkelijk klopt. Dit kan zowel bij bomen als bij fruit spelen. De Naktuinbouw kan deze wensen wellicht meenemen bij de ontwikkeling van deze herkomsttechnieken.

De NFO wil het Sharka-virus op de lijst van quarantaine organismen houden. Diverse Oost-Europese EU-landen willen dit niet meer omdat dit virus daar wijdverspreid voorkomt. De insteek is om het Sharka-virus nog zo lang mogelijk op deze lijst te houden.

 

 

 

 

 

 

 

Dit bericht is geplaatst op maandag 22 juli 2013 - 12:30