Het hoofdbestuur wil vanuit de NFO het initiatief nemen voor een Plan van Aanpak emissiereductie in de fruitteeltsector. Het bestuur is van mening dat de fruitteeltsector een groot eigen belang heeft om de emissie van gewasbeschermingsmiddelen verder te beperken. De sector zal anders in de toekomst steeds meer beperkingen opgelegd krijgen bij de uitoefening van zijn gewasbescherming.

Het kunnen uitoefenen van een adequate gewasbescherming is een essentiële randvoorwaarde voor de fruitteeltsector om een kwalitatief en onderscheidend product op de markt te kunnen brengen.

Het toepassen van gewasbeschermingsmiddelen in de fruitteeltsector gaat gepaard met hogere emissiepercentages dan in de akkerbouw en andere vollegrondsteelten vanwege de zijwaarts gerichte toedieningstechnieken. Het potentieel aan gewasbeschermingsmiddelen is direct afhankelijk van de emissiepercentages in een bepaalde sector.

Toelatingshouders geven ook aan dat verlaging van de spuitdrift nodig is in de fruitteelt om voldoende gewasbeschermingsmiddelen toegelaten te houden in de toekomst.

Naast het behoud van voldoende gewasbeschermingsmiddelen moet de sector op termijn ook voldoen aan waterkwaliteitseisen van de EU zoals verwoord in de Kaderrichtlijn Water (KRW). Ook hier moet de sector nog stappen in zetten.

Het bestuur is voor een actieve aanpak, zelf draaien aan de knoppen waar de sector invloed op heeft. Door een actieve opstelling schept de sector betere voorwaarden voor het behoud van een effectief middelenpakket. Ook heeft de sector dan directe invloed op de wijze waarop de verdere emissiereductie moet worden ingevuld. De insteek van de NFO daarbij is het behoud van een zo groot mogelijk teeltoppervlak. De NFO werkt momenteel aan de uitwerking van het Plan van Aanpak. Het bestuur wil het de komende maanden uitwerken in overleg met de kringbesturen.

Siep Koning

Dit bericht is geplaatst op vrijdag 8 november 2013 - 09:26