Afgelopen vrijdag is de termijn voor de belangstellingregistratie van overname van PT-taken geëindigd. De NFO is een van de 43 partijen die zich meldde voor het op zich nemen van taken. De belangstellingregistratie van de NFO richt zich deels op het overnemen van bestaande kennis zoals onderzoeksresultaten uit het verleden. Daarnaast bestaat onze belangstelling uit taken die de NFO wil voortzetten. Het gaat daarbij om taken zoals de uitvoering van een effectief middelenpakket en de borging van de Elstar- en Conference-campagnes. Het betreft dus werkzaamheden die dicht bij het huidige takenpakket van de NFO liggen. Het PT-bestuur beslist eind juni met welke partijen het verder in overleg gaat om te komen tot een overeenkomst. Deze gesprekken vinden plaats gedurende de zomer en resulteren in conceptovereenkomsten die op 1 oktober ter besluitvorming aan het PT-bestuur voorgelegd worden.

 

Heffing

Deze week is binnen het PT ook gesproken over de hoogte van de heffing 2013. De NFO heeft tot dusver het standpunt ingenomen dat een heffing van 50 procent voldoende is. De NFO gaat ervan uit dat dit genoeg is om een aantal essentiële zaken af te ronden en voor de toekomst veilig te stellen. Deze zaken liggen vooral op het terrein van plantgezondheid waaronder het terugdringen van de emissie van gewasbeschermingsmiddelen. De NFO komt de komende maanden met een uitgewerkt voorstel voor de heffing 2013. Als besloten wordt tot een halve heffing dan betekent dit dat de fruitteeltsector dit jaar of uiterlijk begin 2014 nog twee halve heffingen krijgt opgelegd; één over 2012 en één over 2013.

 

Privaat

Sectoren en ketens zullen in de toekomst veel meer privaat moeten gaan werken om zaken te organiseren voor hun achterban. De NFO ziet voor haarzelf de rol weggelegd om partijen met elkaar te verbinden en vanuit wisselende coalities de financiering rond te zetten. Voor een beperkt aantal onderwerpen zoals het plant- en diergezondheidfonds, komt er mogelijk het instrument ‘Algemeen Verbindend Verklaren’ zoals dat nu bij de CAO het geval is. Wellicht kunnen hieruit ook bepaalde vormen van collectief onderzoek worden gefinancierd. Deze onderwerpen zijn niet alleen in het belang van de sector, maar moeten dat ook zijn voor de maatschappij.

 

 

Dit bericht is geplaatst op woensdag 19 juni 2013 - 09:30