Het rapport met het advies van de Gezondheidsraad over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen is woensdag 29 januari overhandigd aan Wilma Mansveld, staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu. Dit gebeurde tijdens een persconferentie in Nieuwspoort. De Gezondheidsraad schreef dit advies in opdracht van de regering om de gezondheidsrisico’s die omwonenden lopen in kaart te brengen en met aanbevelingen te komen om deze risico’s te verkleinen. De NFO heeft actief meegewerkt aan de hoorzittingen die de Gezondheidsraad had georganiseerd om tot dit advies te komen.

Een dag voor de presentatie heeft LTO mede namens de NFO bestuurlijk overleg gevoerd met Mansveld over dit rapport waarin de visie van LTO/NFO over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen naar voren is gebracht. In dit rapport is de focus niet direct gericht op de fruitteelt omdat de fruitsector werkt met de spuitvrije zone. In dit overleg is meegedeeld dat de NFO de noodzaak van een blootstellingonderzoek over de gevolgen van gewasbeschermingsmiddelen voor omwonenden onderschrijft. Wel heeft het hoofdbestuur van de NFO, naar aanleiding van de hoorzittingen, al eerder aangegeven dat dit een langjarig onderzoek moet zijn en dat de keuze van de controlegroep van groot belang is om tot juiste conclusies te komen ten aanzien van de blootstelling van omwonenden.

Verder werden de inspanningen van het bedrijfsleven om de communicatie tussen telers en omwonenden te verbeteren, gedeeld. Die communicatie is overigens in het bijzonder gericht op de lelieteelt; een teelt zonder teeltvrije zone. De discussie in het overleg met Mansveld ging voor een groot deel over de aanbeveling om tot buffer-/spuitzones te komen. Sommige sectoren kennen geen spuitzone, de fruitteelt kent die echter wel. Om tot een eenduidige regelgeving te komen, is nader overleg nodig. NFO wil daar bij aansluiten als het gaat om het gelijktrekken van regelgeving langs oppervlaktewater en gevoelige objecten in het Activiteitenbesluit; ook geredeneerd vanuit eenduidige robuuste en naleefbare regelgeving.

De staatssecretaris opperde tevens om de vergroeningzones in het kader van de GLB in te zetten. Ook hierover is meer overleg noodzakelijk. Feitelijk kan zoiets pas ingevuld worden als de resultaten van het onderzoek naar blootstelling van omwonenden heeft plaatsgevonden. Naar verwachting is er 13 februari een debat in de Tweede Kamer over het gewasbeschermingvraagstuk. Hierin wordt ook het rapport van de Gezondheidsraad behandeld .

 

Dit bericht is geplaatst op vrijdag 31 januari 2014 - 15:26