Het bestuur van het Bedrijfs Pensioenfonds voor de Landbouw (BPL) stopt met de Regeling Gelegenheidsarbeiders (GLW) met ingang van 1 april 2014. De reden hiervan is dat de regeling niet in overeenstemming is met de Pensioenwet. Het pensioenfonds informeert de werkgevers hierover per brief. Toen bekend werd dat BPL de uitvoering van de regeling wilde beëindigen, heeft de NFO onmiddellijk aangedrongen op de samenstelling van een werkgroep om te komen tot een alternatief voor de Regeling Gelegenheidsarbeiders. Uitgangspunt is een robuuste regeling omdat sectoren zoals de fruitteelt, vollegrondsgroententeelt en bloembollenteelt zwaar worden getroffen door het wegvallen van de GLW. De NFO eist dat er een oplossing komt die materieel gelijkwaardig is aan de huidige regeling. Als alternatief wordt ingezet op een wachtperiode van twee maanden. Dit betekent dat iedere werknemer pas na twee maanden dienstverband pensioen opbouwt. Er is hierbij geen sprake van pensioenopbouw met terugwerkende kracht over het totale dienstverband indien langer dan twee maanden wordt gewerkt, zoals bij de drempelperiode.

De wachtperiode moet gaan gelden voor alle arbeidscontracten. Het toepassen van de wachtperiode alleen voor werknemers met een wettelijk minimumloon (WML) brengt aanzienlijke juridische risico’s met zich mee en wordt om die reden niet naar voren geschoven. Als onderdeel van de wachtperiode van twee maanden stelt de NFO voor om die periode op te knippen in 320 uur op jaarbasis.

Deze voorstellen zijn dinsdag 4 februari door de sociale partners besproken in de paritaire werkgroep BPL. De vakbeweging heeft in dit overleg aangegeven vooralsnog tegen de invoering van een wachtperiode te zijn. Werkgevers kregen echter de ruimte om het advies over de wachtperiode vóór 5 maart 2014 verder uit te werken. De brief van het BPL-bestuur over het niet meer uitvoeren van de regeling wordt deze week in aangepaste vorm wel verzonden. Op zeer korte termijn wordt een nieuwe werkgroep geformeerd die de wachtperiode verder gaat uitwerken. NFO neemt zitting in deze werkgroep.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 11 februari 2014 - 10:58