De productie van residuvrije appels is mogelijk, mits de bestrijdingsstrategie voor schimmelziekten wordt aangepast. Toch is residuvrije teelt zonder dat er aan de inkomstenzijde iets verandert – ten opzichte van geïntegreerd geteelde appels – economisch niet haalbaar. Dat zeggen onderzoekers van het Zwitserse Agroscope. Het onderzoeksinstituut deed tussen 2009 en 2012 onderzoek naar de teelttechnische en economische mogelijkheden van residuvrije teelt bij appel. De resultaten werden eind februari door onderzoekster Esther Bravin gepresenteerd op het WeGa symposium in Freising-Weihenstephan, Duitsland.
In het experiment werden drie gewasbeschermingsstrategieën vergeleken: geïntegreerde productie (IP), biologische productie (BIO) en laag-residu productie (LR). De LR-strategie bestond uit een combinatie van IP- en BIO-strategieën. In de eerste seizoenshelft (tot circa half juni) is volgens de IP-standaard met fungiciden behandeld om de best mogelijke bescherming tegen schurft en meeldauw te verkrijgen. Aansluitend is met biologische fungiciden behandeld om residuen te vermijden. De proef werd uitgevoerd bij Golden Delicious, Ariane, Otava en Topaz.
Gemiddeld over de jaren 2009 tot en met 2012 was de opbrengst op het IP-perceel 38.032 kg per hectare, op het LR-perceel 37.103 kg per hectare en op het BIO-perceel 20.657 kg per hectare. Het aandeel vruchten in de klasse I, de zogenoemde pack-out, was in het IP-object (77%) hoger dan in het LR-object (68%) en in het BIO-object (62%). Ondanks de lagere pack-out van het BIO-perceel was de financiële opbrengst hoger dan bij de IP- en LR-strategie. Reden is de 100%-hogere opbrengstprijs en de hogere overheidsbijdragen.
Uit het onderzoek bleek dat van 2010 tot en met 2012 de vruchten van het LR-perceel residuvrij waren. Alleen in 2009 werd residu gevonden, vanwege drift van een niet toegepast middel. In vruchten van het IP-perceel werd in alle jaren residu gevonden. Wel blijft rot een struikelblok in de LR-teelt. Dat schrijft ook Groenten & Fruit op haar website. Op andere ziektes en aantastingen dan schurft en meeldauw blijkt de LR-teeltwijze gelijke resultaten te halen als de IP-teelt en dus beter dan de biologische teeltwijze. Vooral rotaantastingen door Gloeosporium album en G. malicorticis zijn moeilijk te ondervangen. Een warmwaterbehandeling haalt wel iets uit, maar voorkomt lang niet alle problemen, aldus Groenten & Fruit.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 10 maart 2015 - 15:45