Innovatie blijft van wezenlijk belang voor de fruitteeltsector om te komen tot gezonde randvoorwaarden. Gezonde randvoorwaarden zijn bijvoorbeeld een aantrekkelijk, onderscheidend product en een geringe emissie naar de omgeving om te kunnen blijven beschikken over voldoende gewasbeschermingsmiddelen. De NFO wil daarom een serieuze rol blijven vervullen bij de innovatie. Het bestuur van de NFO heeft in de junivergadering een voorlopig besluit genomen over de rol die de NFO wil vervullen bij innovatie in de toekomst. Het boog zich de afgelopen tijd over deze rol in verband met het verdwijnen van het PT.

Innovatie is geen doel op zich maar is wel een belangrijk middel, bijvoorbeeld bij de verdere verduurzaming van de sector, onderscheidend vermogen en efficiënt produceren. Dus ook bij het verwezenlijken van goede randvoorwaarden voor ondernemers. Gezien het belang van innovatie voor de sector en het realiseren van belangrijke beleidsdoelen ziet de NFO voor zichzelf een belangrijke rol bij innovatie weggelegd. De NFO wil zich daarbij hard maken voor enkele strategische thema’s die voor de sector van belang zijn en waarvoor innovatieagenda’s worden opgesteld. Hierbij heeft zij in elk geval twee thema’s in beeld: alles rondom de verduurzaming van de gewasbescherming en de (fyto)kwaliteit om fruitteeltproducten wereldwijd te kunnen vermarkten. De beperking van de NFO tot enkele thema’s is noodzakelijk om focus op de innovatie te krijgen en vanwege het simpele feit dat er de komende jaren minder middelen beschikbaar zijn door het wegvallen van het PT.

De NFO vindt het bespreekbaar dat van leden een financiële bijdrage voor innovatie wordt gevraagd. Dit moet dan wel gebeuren op basis van concrete voorstellen die ter goedkeuring worden voorgelegd aan de ALV. De NFO ziet voor het stimuleren van de innovatie van met name deze thema’s een belangrijke rol weggelegd voor een innovatiemanager die subsidiegelden en tevens de benodigde private co-financiering bij diverse partijen uit de sector moet binnenhalen. Bij de aansturing van innovatie vanuit de NFO ziet het bestuur een rol voor de productgroepen en/of themagroepen weggelegd. Indien mogelijk zal daarbij onderscheid voor NFO-leden worden gerealiseerd.

Dit bericht is geplaatst op vrijdag 27 juni 2014 - 14:48