De NFO betreurt het dat de overheid vanaf 2014 geen middelen meer beschikbaar stelt voor projecten in de agrarische sector die energiebesparend zijn en het broeikasgas verminderen. De sector sloot in 2009 het convenant Schoon en Zuinig af met de overheid met het doel energiebesparing en vermindering van broeikasgassen te realiseren. In dit kader participeert de NFO in de werkgroep Open Teelten. 

Vanuit deze werkgroep is gewerkt aan kennisontwikkeling en overdracht over energiebesparende maatregelen, zoals: Energiebesparing en bandengebruik; Bewaring van producten uit akkerbouw en open teelten; Gebruik van biomassa in de fruitsector en de Demo-dag energie-efficiëntie in de landbouw. Verder zijn factsheets ontwikkeld en zijn voor de ondernemers energytours georganiseerd naar voorbeeldprojecten. Het convenant biedt mogelijkheden om met weinig middelen kansen te identificeren en te vergroten. Met het convenant kunnen perspectiefvolle concepten een stap verder komen en zichtbaar gemaakt worden voor de gehele sector.

De NFO wil het convenant voortzetten en deelnemen aan de werkgroep Open Teelten. De werkgroep zet in op het versterken van de uitwisseling tussen de open teelten met de andere sectoren, zoals bloembollen en veehouderij. De werkgroep Open Teelten moet daarnaast mogelijkheden scheppen waarmee de ondernemers uit de sectoren aan de slag kunnen gaan zodat zij zo optimaal mogelijk duurzaam kunnen werken.

Dit bericht is geplaatst op vrijdag 14 februari 2014 - 11:11