Invoering van de uitkomsten van het Sociaal Akkoord is niet gunstig voor de fruitsector. Het terugdringen van de flexibele arbeidscontracten staat haaks op de wisselende behoefte aan arbeid op de fruitteeltbedrijven gedurende het seizoen. De NFO wil dat een aantal maatregelen gerepareerd wordt.

LTO Nederland was met VNO-NCW en MKB-Nederland als centrale werkgeversorganisatie betrokken bij de totstandkoming van het Sociaal Akkoord. De afspraken met de vakbeweging en het kabinet hebben toen gezorgd voor politieke stabiliteit en het vooruitzicht op houvast in het sociale beleid. Tegen de achtergrond van de afspraken in het Sociaal Akkoord van april 2013 zijn twee wetten in de Tweede Kamer aangenomen: de Wet Werk en Zekerheid (WW, ontslag, flex-arbeid, e.d.) en de Participatiewet (inschakelen arbeidsgehandicapten). Deze grijpen allebei in op de arbeidsvoorziening op de fruitbedrijven.

De NFO boekte echter succes in een aantal zaken. De invoering van de aanpassing van de ketenbepaling is verschoven naar 1 juli 2015. Die bepaling gaat over de keten van tijdelijke contracten die mogen worden afgesproken voordat er sprake is van een vast dienstverband. In eerste instantie zou dit worden aangepast per 1 juli 2014, maar is dus met een jaar uitgesteld. Op de website www.nfofruit.nl kunt u nalezen wat de nieuwe ketenbepaling inhoudt.

In het nieuwe ontslagstelsel ontvangen werknemers die worden ontslagen een zogenoemde transitievergoeding. Bij aanneming van de Wet Werk en Zekerheid is echter een tijdelijke overbruggingsregeling bereikt voor werkgevers met minder dan 25 werknemers. Tot 1 januari 2020 geldt dat deze bedrijven bij ontslag wegens een aantoonbaar slechte financiële situatie van de werkgever, voor de berekening van de hoogte van de transitievergoeding, uit mogen gaan van de diensttijd vanaf 1 mei 2013. Eerdere dienstjaren tellen niet mee bij de berekening van de transitievergoeding die de werknemer meekrijgt. Het transitiebudget is bedoeld om in te zetten voor de zoektocht naar een nieuwe baan (bijvoorbeeld voor een coach of omscholing).

De WW-uitkering gaat geleidelijk (stapsgewijs) van 1 januari 2016 tot 2019 terug van 38 naar 24 maanden.

In het akkoord en in de uitwerking van de wetten zitten plussen en minnen. De minnen overheersen. Positief is dat kleine bedrijven worden ontzien in het ontslagstelsel zoals is aangegeven. Ook het uitstel van de aangepaste ketenbepaling tot 1 juli 2015 is positief. Een zeer negatief punt is de verlenging van de termijn van onderbreking van drie naar zes maanden bij tijdelijke contracten. De NFO gaat doen wat in haar vermogen ligt om de gevolgen hiervan te repareren. 

Dit bericht is geplaatst op maandag 30 juni 2014 - 12:08