De NFO heeft de afgelopen maanden in zes kringen en de Productgroep houtig kleinfruit en steenfruit gediscussieerd met een aantal ondernemers over de speerpunten voor de NFO. Voor de Productgroep appel en peer is besloten geen aparte avond te houden, omdat grootfruittelers in de kringen al ruim vertegenwoordigd waren.

Tijdens de discussies hebben alle deelnemers individueel aangegeven wat ze de vijf belangrijkste speerpunten vonden en vijf onderwerpen aangegeven waarmee de NFO kan stoppen. De NFO heeft voor een opzet met kleine groepen gekozen voor diepgang in de discussie en om te stimuleren dat iedereen actief aan de discussie meedoet. Op deze wijze is een kwalitatief beeld verkregen van wat leden belangrijke speerpunten voor de NFO vinden. De uitkomsten van deze bijeenkomsten zullen worden benut om de speerpunten voor de komende jaren vast te stellen en daarmee ook het profiel van de NFO. Het hoofdbestuur zal hiervoor voorstellen uitwerken die vervolgens binnen de NFO worden besproken.

De geraadpleegde ondernemers waren goed in staat om de prioriteiten voor de NFO aan te geven. Wel vinden ze het belangrijk dat bij de nadere afweging ook nadrukkelijk wordt gekeken naar de kosten en de baten. De leden die aan de discussie deelnamen, zijn vrij eensgezind over de prioriteiten van de NFO. De NFO-prioriteiten van deze leden zijn:

  • sociaal-economische onderwerpen, specifiek voor de agrarische en fruitteeltsector zoals cao, GLW, WW en Flexwet. Cafetariaregeling en ondernemersvrijstelling worden als minder specifiek gezien en krijgen een lagere prioriteit;
  • gewasbescherming met beschikbaarheid staat op de eerste plaats, gevolgd door werkbare regels, en terugdringing milieubelasting;
  • marktvergroting, promotie, kwaliteitsbeleid en het AMI-bericht. Deze onderdelen worden als belangrijk ervaren, maar de deelnemers aan de discussie zijn hierover minder eensgezind dan over de hierboven genoemde onderwerpen. Breed is de opvatting dat er zonder inzet van de NFO te weinig gebeurt voor de vrije rassen;
  • de aansturing van onderzoek is belangrijk, maar de vorm is een punt van discussie nu het PT er niet meer is;
  • het vakblad Fruitteelt wordt als eerste bindmiddel ervaren. De website krijgt een lagere prioriteit.

Onderwerpen waarvan de geraadpleegde leden aangeven dat dit weinig prioriteit voor de NFO hoeft te hebben, zijn het Weerpalennetwerk, de Floriade en scholing/ondernemerschap.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 17 juli 2014 - 11:50