Mede als gevolg van de extra bespuitingen tegen de suzuki-fruitvlieg neemt op veel kersenpercelen de spintdruk toe. Bij hoge druk soms met ernstige bladval tot gevolg. Vanaf komend seizoen is door het wegvallen van het middel Vertimec Gold eigenlijk geen correctiemiddel tegen mijten in steenfruit meer beschikbaar. Door kort na de oogst roofmijten uit te zetten kan getracht worden om weer snel een populatie op te bouwen om een nieuw biologisch evenwicht te bereiken. Naast de appelroofmijt (Typhlodromus pyri) kunnen ook andere inheemse roofmijten geïntroduceerd worden. Ook de roofmijt Amblyseius andersoni kan overwinteren en meerdere jaren de mijten onderdrukken. Start met uitzetten in fruitpercelen met een lage spintdruk of behandel eerst chemisch. Ook kort na de oogst kunnen nog roofmijten uitgezet worden. Controleer uw aanplant en overleg de strategie met uw teeltadviseur.  

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 21 juli 2015 - 16:56