Agrariërs in Zuid-Holland kunnen vanaf 21 augustus gebruik maken van subsidie uit het POP3-programma voor fysieke investeringen in duurzame innovaties. Het gaat om investeringen die noodzakelijk zijn voor het ontwikkelen, beproeven of demonstreren van innovaties in de grondgebonden landbouw.

De activiteit moet betrekking hebben op minimaal één van de volgende thema’s:

  • het verschuiven de bestaande kostenreductiestrategie naar een meerwaardestrategie, bijvoorbeeld met nieuwe marktconcepten, nieuwe verdienmodellen of meerwaarde-creatie;
  • versterking van de primaire producent in de handelsketen;
  • maatregelen die leiden tot een geringer grondstoffengebruik en een gesloten kringloop, met als resultaat een vermindering van de emissie van milieubelastende stoffen naar de bodem, lucht en grond- en oppervlaktewater en minder uitputting van hulpbronnen en grondstoffen;
  • behoud en versterking van de biodiversiteit en de omgevingskwaliteit.

In totaal is er 3 miljoen euro beschikbaar voor deze openstelling. Het subsidiepercentage bedraagt 40 procent van de investering. Het minimale aanvraagbedrag is € 50.000,-.
Aanvragen worden beoordeeld op kwaliteit. Tijdens de beoordeling worden punten gegeven voor de mate waarin het project voldoet aan de beoordelingscriteria:

  • effectiviteit van de activiteit;
  • kosteneffectiviteit;
  • innovatie;
  • haalbaarheid van de activiteit.

De subsidieopenstelling loopt tot 18 oktober 2017.

Kijk voor meer informatie op subsidiefocus.nl.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 18 juli 2017 - 19:33