Iemand die werkt op basis van stukloon wordt betaald per afgeleverd product (bijvoorbeeld  per kg rode bes), het loon is dus afhankelijk van de verrichte arbeidsprestatie. Deze manier van beloning kent al een lange historie. Met de komst van de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) en de toevoeging van Grasp binnen GlobalGap zet de NFO de feiten nog even voor u op een rijtje.
Ook voor stukloners is het WMM (wet minimumloon en minimumvakantiebijslag) van toepassing. In artikel 12 lid 4 staat het volgende: “Voor zover het loon niet naar tijdruimte is vastgesteld maar afhankelijk is van de uitkomsten van de verrichte arbeid, wordt voor de toepassing van het bij of krachtens deze wet bepaalde als arbeidsduur aangemerkt: de tijd, die redelijkerwijs met de uitvoering van de verrichte arbeid is gemoeid.” Volgens de wet is stukloon dus toegestaan, mits de werknemer minimaal het wettelijk minimumloon kan verdienen binnen de tijd die redelijkerwijs met de uitvoering van de verrichte arbeid is gemoeid. Dat wil zeggen dat de ‘gemiddelde’ werknemer zoveel eenheid product moet kunnen produceren dat hij daarmee in de gewerkte tijd het minimumloon verdient. De werkgever stelt hierbij de productienorm vast, dat wil zeggen het aantal te produceren eenheden product per tijdseenheid op basis waarvan in alle redelijkheid het minimumloon kan worden verdiend. Het stukloon moet worden omgerekend naar tijdloon om te bekijken of de werknemer wel een loon ontvangt van tenminste het minimumloon of het geldende cao-loon. Op de loonstrook moet je omrekenen wat de werknemer met stukloon redelijkerwijs per uur verdient. Uit de loonstrook moet namelijk blijken dat de werknemer ten minste het WML verdiend of het cao-loon. Voor de berekening van vakantiedagen geldt dat je moet kijken naar de gewerkte dagen of uren per week, en niet naar het stukloon.
Er is ook een mogelijkheid om het om te draaien:  wel een uurloon afspreken (WML of geldende cao-loon) en deze uitbetalen aan de hand van de overeengekomen of gewerkte arbeidsduur. Maar daarnaast spreek je nog een flexibele beloning af (prestatiebeloning). Dat kan bijvoorbeeld een bedrag of een % van het loon zijn per eenheid. Deze flexibele beloning dien je apart op de loonstrook te vermelden. 

Dit bericht is geplaatst op donderdag 30 juli 2015 - 14:49