Leden van het platform Duurzame Gewasbescherming gaven onlangs de aftrap van het project Water ABC. Water ABC staat voor Aanpak, Borging en Certificering van waterkwaliteit. Het project is een initiatief van LTO, Nefyto, Unie van Waterschappen, Agrodis, de ministeries van EL&I en I&M en Vewin. LTO fungeert als opdrachtgever en Wageningen UR, CLM en DLV Plant ondersteunen het project. Aanleiding voor het project Water ABC is de Evaluatie Duurzame Gewasbescherming (2012) van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) waaruit blijkt dat problemen met gewasbeschermingsmiddelen in drinkwaterbronnen nog niet zijn opgelost.

Waterkwaliteitsknelpunten in oppervlaktewater en drinkwaterwinning blijken hardnekkig. Water ABC gaat in vijf gebieden van start waarbij de nadruk veelal op andere teelt dan fruitteelt ligt. Wel is de fruitteelt in de Bommelerwaard, het werkgebied van waterleidingsbedrijf Dunea, een van de deelsectoren. De ervaringen en aanpak in de werkgebieden moeten uiteindelijk landelijk doorwerken en leiden tot een sterke reductie van de knelpunten in de waterkwaliteit.

 

Dit bericht is geplaatst op vrijdag 15 juni 2012 - 08:00