Beschikbaarheid van water wordt in Nederland alleen maar noodzakelijker om optimaal fruit te kunnen telen. Water wordt de komende tijd een belangrijk onderwerp binnen de belangenbehartiging van de NFO. Dit en volgend jaar worden namelijk de Deltaplannen Agrarisch Waterbeheer (DAW) zowel gebiedsgericht als landelijk ingevuld. Hierin worden de waterkwaliteitsdoelstellingen (die vastgelegd zijn in de EU-Kaderrichtlijnwater) en de kwantiteitsdoelen beschreven. Voor de fruitteeltsector betekent dit dat het halen van de kwaliteitsdoelstelling van belang is voor het beschikbaar houden en (beter nog) het verruimen van het middelenpakket.

De NFO-kringen geven inbreng vanuit de fruitteelt in hun gebied. De NFO gaat in overleg met de waterschappen en overheid om te komen tot een landelijk plan van aanpak voor met name de emissie. Bij de realisatie van de DAW kunnen de sectoren keuzes maken. Ze kunnen onderdelen toevoegen aan marktcertificaten zoals GlobalGap. Ook kan de sector ervoor kiezen het activiteitenbesluit aan te scherpen. In het plan van aanpak voor de fruitteeltsector worden deze afwegingen ook gemaakt.

 

 

Dit bericht is geplaatst op donderdag 27 juni 2013 - 12:30